Quy định về bảo hiểm tiền gửi áp dụng cho loại tiền nào?

Bảo hiểm tiền gửi áp dụng cho những loại tiền nào? Nội dung Điều 18 Luật bảo hiểm tiền gửi quy định chi tiết về loại tiền áp dụng.

Bảo hiểm tiền gửi áp dụng cho loại tiền nào?

Theo Điều 18 Luật bảo hiểm tiền gửi 2012 quy định về các loại tiền được bảo hiểm như sau:

  • Loại tiền được bảo hiểm là loại tiền được gửi bằng đồng Việt Nam của một cá nhân gửi vào tổ chức hoặc ngân hàng có tham gia bảo hiểm tiền gửi. Các sản phẩm tiền gửi được bảo hiểm là: tiền gửi có kỳ hạn, tiền gửi không kỳ hạn, tiền gửi tiết kiệm, chứng chỉ tiền gửi, kỳ phiếu, tín phiếu và các hình thức tiền gửi khác; trừ các loại tiền gửi quy định tại Điều 19.
Quy định về bảo hiểm tiền gửi áp dụng cho loại tiền nào?
Bảo hiểm tiền gửi áp dụng cho loại tiền nào?

Bảo hiểm tiền gửi không áp dụng cho dòng tiền nào?

Tại Điều 19 Luật Bảo hiểm tiền gửikhoản 2 Điều 4 Nghị định 68/2013/NĐ-CP quy định về số tiền bảo hiểm không được áp dụng như sau:

  • Tiền của cá nhân gửi tại tổ chức tín dụng tham gia bảo hiểm tiền gửi sở hữu trên 5% vốn điều lệ của tổ chức tín dụng đó.
  • Tiền gửi tại các tổ chức tín dụng của cá nhân là thành viên Hội đồng thành viên, thành viên hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, Phó giám đốc của tổ chức tín dụng đó. Đối với các chi nhánh ngân hàng nước ngoài tiền gửi của cá nhân không được bảo hiểm là Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc của chi nhánh ngân hàng nước ngoài.
  • Tiền mua các loại giấy tờ có giá trị vô danh tổ chức tham gia bảo hiểm hiền tiền gửi phát hành.

Tiền gửi không phải đồng Việt Nam, tiền gửi tiết kiệm phải theo quy định tổ chức vĩ mô, tiền gửi không phải của cá nhân thì sẽ không được bảo hiểm.

Quy định về bảo hiểm tiền gửi áp dụng cho loại tiền nào?
Bảo hiểm tiền gửi không áp dụng cho loại tiền nào?

Trường hợp nào tiền gửi được trả tiền bảo hiểm?

Theo Điều 22 Luật bảo hiểm tiền gửi 2012 quy định về thời điểm phát sinh nghĩa vụ trả tiền bảo hiểm như sau:

  • Nghĩa vụ trả tiền bảo hiểm phát sinh kể khi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có văn bản chấm dứt hợp kiểm soát đặc biệt hoặc văn bản chấm dứt áp dụng các biện pháp khôi phục khả năng thanh toán mà tổ chức tín dụng mà đã tham gia bảo hiểm tiền gửi bị phá sản, mất khả năng chi trả tiền gửi cho khách hàng gửi tiền.

Vì thế, khi ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng nào đó bị phá sản, không còn khả năng chi trả tiền gửi cho khách hàng gửi tiền Ngân hàng Nhà nước có nghĩa vụ chi trả toàn bộ số tiền bảo hiểm cả gốc và lãi.

Hạn mức số tiền bảo hiểm tiền gửi của khách hàng hiện nay đã được tăng lên đến 125 triệu đồng. Vì thế, khách hàng gửi tiền tại các ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng đều được bảo vệ, yên tâm hơn và sẽ không có rủi ro xảy ra.

Nguồn bài viết: thebank.vn

Please follow and like us: