[THÔNG TIN] Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam thuộc đơn vị nào?

Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam thuộc đơn vị nào? Nguyên tắc hoạt động tài chính tổ chức này như thế nào? Bài viết sau đây sẽ giải đáp tất cả các thắc mắc trên.

Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam thuộc đơn vị nào?

Bảo hiểm tiền gửi hiện nay là đơn vị của Ngân hàng Nhà nước, như các nước phát triển đã làm như vậy. Việc xử lý, chia sẻ thông tin, phối hợp cùng Ngân hàng Nhà nước để đảm bảo được an toàn hệ thống tín dụng trong toàn cả nước.

Cũng có vài điểm bất lợi:

  • Ngân hàng Nhà nước có thêm một chức năng bảo hiểm tiền gửi: điều này có thể ảnh hưởng trực tiếp đến Ngân hàng Nhà nước Trung ương và ảnh hưởng đến điều lệ chính sách tiền tệ.
  • Tập trung quá mức về hoạt động an toàn tài chính của các tổ chức: Việc tập trung duy nhất công việc này có tính độc lập, tự do. Việc gộp chung cùng với ngân hàng nhà nước có thể ảnh hưởng đến tiền gửi của người gửi, không được quan tâm gắt gao, đầy đủ. Vì thế, tổ chức bảo hiểm tiền gửi có thể hoạt động một cách riêng lẻ.
  • Thay đổi địa vị pháp lý của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam sẽ ảnh hưởng đến việc thay đổi văn bản không chỉ liên quan đến các tổ chức, hoạt động của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam, liên quan đến chức năng quản lý Nhà nước liên quan mà trước hết Ngân hàng Nhà nước phải sửa đổi Luật Ngân hàng Nhà nước và Luật Các tổ chức tín dụng. Tuy nhiên, việc thay đổi này phải được xem xét lại sự cần thiết trong Luật Bảo hiểm tiền trong trường hợp là Tổ chức Bảo hiểm tiền gửi là đơn vị của Ngân hàng Nhà nước.
[THÔNG TIN] Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam thuộc đơn vị nào?

Tài chính của bảo hiểm tiền gửi Việt Nam thuộc đơn vị nào?

Theo Điều 21 Quyết định 1395/QĐ-TTG nói rằng:

  • “Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam là đơn vị hạch toán độc lập, tự chủ tài chính trong hoạt động phù hợp với quy định của pháp luật;
  • Năm tài chính của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam bắt đầu từ ngày 01 tháng 10 và kết thúc vào cuối ngày 31 tháng 12 năm dương lịch”.
[THÔNG TIN] Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam thuộc đơn vị nào?

Theo Điều 22 Quyết định 1395/QĐ-TTG quy định về nguồn vốn hoạt động:

1. Nguồn vốn hoạt động của Bảo hiểm tiền gửi bao gồm:

a) Vốn điều lệ của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam là 5.000 tỷ đồng: Ngân sách Nhà nước quy định;

b) Nguồn thu từ phí bảo hiểm tiền gửi hàng năm;

c) Nguồn thu từ hoạt động đầu tư vốn tạm thời nhàn rỗi;

d) Các nguồn thu khác theo quy định của pháp luật.

2. Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam không sử dụng nguồn vốn hoạt động trái với mục đích quy định của pháp luật

3. Khi có sự tăng hoặc giảm vốn hoạt động, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam cần phải thông báo điều chỉnh cân đối đối tài sản kịp thời và báo cáo cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền về vốn Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam về vốn hoạt động được điều chỉnh thực tế.

4. Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam được thành lập và sử dụng quỹ để bảo đảm quá trình hoạt động và phát triển thị trường kinh tế tài chính mà pháp luật quy định.

Tại Điều 23 Quyết định 1395/QĐ-TTG Chế độ tài chính của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam

1. Hoạt động theo nguyên tắc tự chủ về tài chính, cân đối các khoản thu, chi thực hiện theo đúng nguyên tắc để đảm bảo an toàn và phát triển vốn.

2. Chịu trách nhiệm thanh toán các khoản nợ và cam kết tài chính khác của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam.

3. Thực hiện hạch toán theo hệ thống tài khoản kế toán do Bộ Tài chính quy định.

4. Trách nhiệm xây dựng kế hoạch tài chính, báo cáo tài chính, cân đối tài sản Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam theo quy định của pháp luật.

5. Thực hiện nghiêm chỉnh về kế toán và thống kê.

6. Phải chịu sự kiểm tra, giám sát tài chính và các hoạt động của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

7. Chế độ tiền lương, tiền công và các khoản chi mang tính chất lương của tổ chức Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam thì phải thực hiện đúng với quy định của Chính phủ, sự hướng dẫn của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và ý kiến của Hội đồng Quản trị Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam.

8. Chế độ tài chính của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam phải do Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp cùng với Ngân hàng nước.

Trên đây là toàn bộ thông tin về bảo hiểm tiền gửi Việt Nam thuộc đơn vị nào? Hy vọng một chút thông tin trên có thể bạn tìm hiểu rõ hơn về tổ chức Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam.

Nguồn bài viết: thebank.vn

Please follow and like us: