Bảo hiểm y tế cho người trên 70 tuổi có được cấp miễn phí không?

Bảo hiểm y tế cho người trên 70 tuổi là loại bảo hiểm chăm sóc y tế cho người tham gia có độ tuổi từ 70 trở lên. Đối với đối tượng này thì sẽ được hưởng các chính sách, quyền lợi, mức hưởng khác với các đối tượng khác.

Bảo hiểm y tế cho người trên 70 tuổi có được cấp miễn phí không?

Căn cứ vào Điều 17 Luật người cao tuổi như sau:

“1. Người cao tuổi thuộc hộ gia đình nghèo không có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng hoặc có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng nhưng người này đang hưởng chế độ trợ cấp xã hội hằng tháng.  

2. Người từ đủ 80 tuổi trở lên không thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này mà không có lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng trợ cấp xã hội hằng tháng.”

Theo quy định tại khoản 1 Điều 18 Luật người cao tuổi như sau:

“1. Người cao tuổi quy định tại Điều 17 của Luật này được hưởng bảo hiểm y tế, được hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng và hỗ trợ chi phí mai táng khi chết, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.”

Tại điểm g khoản 3 Điều 12 Luật bảo hiểm y tế 2008 sửa đổi bổ sung 2014:

”g) Người thuộc diện hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hằng tháng;”.

Như vậy, đối tượng từ 70 tuổi trở lên mà không nhận được lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng thì sẽ hưởng được chính sách bảo hiểm y tế và Nhà nước sẽ cấp miễn phí thẻ bảo hiểm y tế cho đối tượng này.

Bảo hiểm y tế cho người trên 70 tuổi có được cấp miễn phí không?
Bảo hiểm y tế cho người trên 70 tuổi có được cấp miễn phí không?

Lợi ích khi mua BHYT cho người trên 70 tuổi

Khi tham gia bảo hiểm y tế cho người từ 70 tuổi trở lên thì sẽ được hưởng chính sách theo đúng quy định của pháp luật, mức hưởng phụ thuộc vào người tham gia bảo hiểm y tế có khám chữa bệnh đúng tuyến hoặc trái tuyến.

Khám chữa bệnh đúng tuyến

Theo khoản 1 Điều 22 Luật bảo hiểm y tế 2008 sửa đổi, bổ sung 2014 quy định về mức hưởng khi khám chữa bệnh đúng tuyến như sau:

“1. Người tham gia bảo hiểm y tế khi đi khám bệnh, chữa bệnh theo quy định tại các điều 26, 27 và 28 của Luật này thì được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong phạm vi được hưởng với mức hưởng như sau:

a) 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với đối tượng quy định tại các điểm a, d, e, g, h và i khoản 3 Điều 12 của Luật này. Chi phí khám bệnh, chữa bệnh ngoài phạm vi được hưởng bảo hiểm y tế của đối tượng quy định tại điểm a khoản 3 Điều 12 của Luật này được chi trả từ nguồn kinh phí bảo hiểm y tế dành cho khám bệnh, chữa bệnh của nhóm đối tượng này; trường hợp nguồn kinh phí này không đủ thì do ngân sách nhà nước bảo đảm;

b) 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với trường hợp chi phí cho một lần khám bệnh, chữa bệnh thấp hơn mức do Chính phủ quy định và khám bệnh, chữa bệnh tại tuyến xã;

c) 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh khi người bệnh có thời gian tham gia bảo hiểm y tế 5 năm liên tục trở lên và có số tiền cùng chi trả chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở, trừ trường hợp tự đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến;

d) 95% chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với đối tượng quy định tại điểm a khoản 2, điểm k khoản 3 và điểm a khoản 4 Điều 12 của Luật này;

đ) 80% chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với các đối tượng khác.”

Như vậy, khi người tham gia bảo hiểm y tế khám chữa bệnh tại cơ sở, trung tâm bệnh viện mà đã đăng ký trên thẻ bảo hiểm y tế thì sẽ được hưởng quyền lợi bảo hiểm y tế từ 80 – 100% chi phí khám chữa bệnh.

Bảo hiểm y tế cho người trên 70 tuổi có được cấp miễn phí không?
Lợi ích khi mua BHYT cho người trên 70 tuổi

Khám chữa bệnh trái tuyến

Căn cứ vào khoản 3 Điều 22 Luật bảo hiểm y tế quy định về các trường hợp khám chữa bệnh khi trái tuyến như sau:

“3. Trường hợp người có thẻ bảo hiểm y tế tự đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán theo mức hưởng quy định tại khoản 1 Điều này theo tỷ lệ như sau, trừ trường hợp quy định tại khoản 5 Điều này:

a) Tại bệnh viện tuyến trung ương là 40% chi phí điều trị nội trú;

b) Tại bệnh viện tuyến tỉnh là 60% chi phí điều trị nội trú từ ngày Luật này có hiệu lực đến ngày 31 tháng 12 năm 2020; 100% chi phí điều trị nội trú từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 trong phạm vi cả nước;

c) Tại bệnh viện tuyến huyện là 70% chi phí khám bệnh, chữa bệnh từ ngày Luật này có hiệu lực đến ngày 31 tháng 12 năm 2015; 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh từ ngày 01 tháng 01 năm 2016.”

Như vậy khi tham gia bảo hiểm y tế điều trị không đúng tuyến được ghi trên thẻ bảo hiểm y tế thì vẫn được hỗ trợ khám, mức được hưởng được quy định từ 40 – 60% chi phí khám chữa bệnh.

Bảo hiểm y tế là một loại bảo hiểm chăm sóc y tế bản thân cho người tham gia bảo hiểm, khi tham gia bảo hiểm y tế thì bất kỳ trong trường hợp nào người tham gia cũng được chia sẻ hỗ trợ tài chính để khám chữa bệnh. Không những thế, đối với người có độ tuổi từ 70 trở lên có thể được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí và còn hỗ trợ mức chi phí khám chữa bệnh lên đến 100%. Theo dõi chúng tôi để cập nhật thêm các thông tin về bảo hiểm y tế cho người cao tuổi.

Nguồn bài viết: thebank.vn

Please follow and like us: