Bảo hiểm y tế nằm viện được chi trả tối đa bao nhiêu ngày?

Khi có vấn đề xảy ra phải nằm viện thì bảo hiểm y tế sẽ chi trả được bao nhiêu ngày? Đây là vấn đề hầu hết mà tất cả người tham gia bảo hiểm y tế đều thắc mắc. 

Bảo hiểm y tế là loại hình bảo hiểm chăm sóc sức khỏe cho bản thân người tham gia, khi tham gia bảo hiểm y tế người tham gia sẽ được hỗ trợ các loại chi phí khám chữa bệnh trong một phạm vi nhất định.

Bảo hiểm y tế có giới hạn số ngày nằm viện không?

Hầu hết hiện nay Luật Bảo hiểm y tế và các văn bản, nghị định hướng dẫn thi hành Luật bảo hiểm y tế không quy định về số ngày nằm viện, số ngày điều trị nội trú của người tham gia bảo hiểm y tế. Quỹ bảo hiểm y tế chỉ thanh toán cho các vấn đề về khám chữa bệnh trong một phạm vi nhất định, mức hưởng theo quy định của pháp luật.

Bảo hiểm y tế được khi nằm viện được bao nhiêu ngày?

Tại Điều 21, Luật bảo hiểm y tế 2008 sửa đổi bổ sung 2014 quy định về phạm vi được hưởng quyền lợi bảo hiểm y tế như sau: 

“1. Người tham gia bảo hiểm y tế được quỹ bảo hiểm y tế chi trả các chi phí sau đây:

a) Khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng, khám thai định kỳ, sinh con;

b) Khám bệnh để sàng lọc, chẩn đoán sớm một số bệnh;

c) Vận chuyển người bệnh từ tuyến huyện lên tuyến trên đối với đối tượng quy định tại các khoản 9, 13, 14, 17 và 20 Điều 12 của Luật bảo hiểm y tế trong trường hợp cấp cứu hoặc khi đang điều trị nội trú phải chuyển tuyến chuyên môn kỹ thuật.

2. Bộ trưởng Bộ Y tế quy định cụ thể điểm b khoản 1 Điều này; chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan ban hành danh mục thuốc, hóa chất, vật tư, thiết bị y tế, dịch vụ kỹ thuật y tế thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế.”

Bảo hiểm y tế nằm viện được chi trả tối đa bao nhiêu ngày?
Bảo hiểm y tế được khi nằm viện được bao nhiêu ngày?

Dựa vào quy định trên thì Quỹ bảo hiểm y tế chỉ chi trả cho các trường hợp như sau:

  • Khám bệnh;
  • Chữa bệnh;
  • Phục hồi chức năng;
  • Khám thai định kỳ;
  • Sinh con;
  • Vận chuyển người bệnh từ tuyến huyện lên tuyến trên (áp dụng cho các đối tượng được quy định cụ thể);
  • Thuốc, hóa chất, vật tư y tế, dịch vụ kỹ thuật y tế trong phạm vi của người tham gia bảo hiểm y tế.

Như vậy, dựa vào điều khoản trên thì khi có rủi ro xảy ra người tham gia bảo hiểm y tế vẫn được nằm viện nhưng không giới hạn được hoặc cố định cụ thể là bao nhiêu ngày.

Mức chi trả bảo hiểm y tế khi nằm viện

Mức chi trả bảo hiểm y tế khi nằm viện sẽ khác nhau nếu như người tham gia bảo hiểm y tế nằm đúng tuyến hoặc trái tuyến.

Đúng tuyến

Nếu người tham gia nằm viện đúng tuyến theo thẻ bảo hiểm y tế thì căn cứ vào khoản 1 Điều 22 Luật bảo hiểm y tế sửa đổi bổ sung năm 2014 thì mức hưởng được quy định như sau:

“1. Người tham gia bảo hiểm y tế khi đi khám bệnh, chữa bệnh theo quy định tại các điều 26, 27 và 28 của Luật này thì được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong phạm vi được hưởng với mức hưởng như sau:

a) 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với đối tượng quy định tại các điểm a, d, e, g, h và i khoản 3 Điều 12 của Luật này. Chi phí khám bệnh, chữa bệnh ngoài phạm vi được hưởng bảo hiểm y tế của đối tượng quy định tại điểm a khoản 3 Điều 12 của Luật này được chi trả từ nguồn kinh phí bảo hiểm y tế dành cho khám bệnh, chữa bệnh của nhóm đối tượng này; trường hợp nguồn kinh phí này không đủ thì do ngân sách nhà nước bảo đảm;

b) 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với trường hợp chi phí cho một lần khám bệnh, chữa bệnh thấp hơn mức do Chính phủ quy định và khám bệnh, chữa bệnh tại tuyến xã;

c) 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh khi người bệnh có thời gian tham gia bảo hiểm y tế 5 năm liên tục trở lên và có số tiền cùng chi trả chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở, trừ trường hợp tự đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến;

d) 95% chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với đối tượng quy định tại điểm a khoản 2, điểm k khoản 3 và điểm a khoản 4 Điều 12 của Luật này;

đ) 80% chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với các đối tượng khác.

…”

Như vậy, nếu như có rủi ro xảy ra phải nằm viện thì người tham gia bảo hiểm y tế sẽ được hỗ trợ từ 80 – 100% chi phí khám chữa bệnh.

Bảo hiểm y tế nằm viện được chi trả tối đa bao nhiêu ngày?
Mức chi trả bảo hiểm y tế khi nằm viện

Trái tuyến

Nếu người tham gia phải nằm viện nhưng lại trái tuyến với thẻ bảo hiểm y tế thì sẽ được quy định tại khoản 3 Điều 22 Luật bảo hiểm y tế sửa đổi 2014 như sau:

“…

3. Trường hợp người có thẻ bảo hiểm y tế tự đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán theo mức hưởng quy định tại khoản 1 Điều này theo tỷ lệ như sau, trừ trường hợp quy định tại khoản 5 Điều này:

a) Tại bệnh viện tuyến trung ương là 40% chi phí điều trị nội trú;

b) Tại bệnh viện tuyến tỉnh là 60% chi phí điều trị nội trú từ ngày Luật này có hiệu lực đến ngày 31 tháng 12 năm 2020; 100% chi phí điều trị nội trú từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 trong phạm vi cả nước;

c) Tại bệnh viện tuyến huyện là 70% chi phí khám bệnh, chữa bệnh từ ngày Luật này có hiệu lực đến ngày 31 tháng 12 năm 2015; 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh từ ngày 01 tháng 01 năm 2016.”

Như vậy, mức hưởng quyền lợi khi điều trị trái tuyến là 40% hoặc 100% tùy vào những các trường hợp điều trị khác nhau.

Trên đây là toàn bộ các thông tin về người tham gia bảo hiểm y tế sẽ được nằm viện bao nhiêu ngày khi có vấn đề xảy ra. Theo quy định của Pháp luật hiện nay thì vẫn không xác định được ngày nằm viện là bao nhiêu ngày nhưng người tham gia bảo hiểm sẽ không bị giới hạn ngày nằm viện, nằm viện theo dõi điều trị sức khỏe theo sự sắp xếp của bác sĩ. Theo dõi chúng tôi để cập nhật các thông tin mới nhất về luật bảo hiểm y tế.

Nguồn bài viết: thebank.vn

Please follow and like us: