Bảo hiểm y tế ra đời năm nào? Nguồn gốc bảo hiểm y tế

Bạn có bao giờ thắc mắc rằng:”bảo hiểm y tế được ra đời vào năm nào không?” Nếu có thì hãy tìm hiểu thêm về bài viết bên dưới nhé!

Bảo hiểm y tế ra đời năm nào?

Vào đầu những năm 1990, sau khi thực hiện mô hình thí nghiệm bảo hiểm y tế, Hội đồng Bộ Trưởng đã trình bày Dự thảo Pháp lệnh Bảo hiểm y tế lên Hội đồng Nhà nước. Sau khi được cân nhắc về điều kiện kinh tế và xã hội của Đất nước, Hội đồng Nhà nước đã thi hành bảo hiểm y tế trên diện rộng. Dựa vào cơ sở đó, vào năm 1992 Hội đồng Bộ Trường ban hành Nghị định 2990-HĐBT về việc ban hành các điều lệ Bảo hiểm y tế.

Sau 2 năm thực hiện theo Nghị định thì tổ chức Bảo hiểm y tế Trung ương đến địa phương đã hình thành quản lý Bảo hiểm y tế Việt Nam, trực thuộc của Bộ Y tế. Vào năm 2002, chính phủ ban hành quyết định 20/20002/QĐ-TTg chuyển Bảo hiểm y tế Việt Nam hợp nhất cùng với Bảo hiểm xã hội.

Bảo hiểm y tế ra đời năm nào? Nguồn gốc bảo hiểm y tế
Bảo hiểm y tế ra đời năm nào?

Bảo hiểm y tế qua các thời kỳ

Bảo hiểm y tế sẽ được chia theo từng kỳ giai đoạn khác nhau:

Giai đoạn trước 1945

Trước những năm 1945, nước Việt Nam chúng ta chưa có pháp luật bảo hiểm xã hội, lúc này nước chúng ta bị Pháp đô hộ. Đời sống người dân vô cùng cơ cực khó khăn. Tuy nhiên, người Việt Nam chúng ta luôn có một trái tim yêu thương, luôn giúp đỡ lẫn nhau khi gặp nạn, che chở đùm bọc lẫn nhau. Vào thời điểm chiến tranh khốc liệt đó, đã tạo ra Bảo hiểm xã hội sơ khai một tổ chức dành cho trẻ mồ côi.

Giai đoạn năm 1945 – 1954

Vào tháng 8/1945 Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa ra đời. Tháng 12/1946 Quốc hội đã thông qua Hiến pháp đầu tiên của Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa xác định về việc trợ cấp cho người bị thương tật và người già neo đơn.

Ngày 12/03/1947 Chủ tịch nước Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 29/SL quy định về chế độ trợ cấp cho công nhân.

Ngày 20/05/1950, Chủ tịch nước Hồ Chí Minh ký 2 sắc lệnh là 76, 77 quy định về thực hiện các chế độ ốm đau, thai sản, tai nạn lao động và chế độ hưu trí cho các cán bộ, công nhân viên chức.

Vào thời điểm này, hoàn cảnh vô cùng khó khăn nên việc thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội cùng bị hạn chế rất nhiều. Tuy nhiên, đây cũng là thời điểm thấy được sự quan tâm lớn nhất từ Đảng và Nhà nước về chính sách xã hội. Ngoài ra, còn dựa trên này để làm cơ sở để phát triển bảo hiểm xã hội sau này.

Giai đoạn năm 1954 – 1975

Giai đoạn này Việt Nam có tin vui là Miền Bắc được giải phóng, đang trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội nên vào thời điểm này Bảo hiểm xã hội được phát triển nhanh chóng và mở rộng. Các điều lệ của Luật bảo hiểm xã hội được ban hành từ ngày 27/12/1961, đây là văn bản điều lệ gốc đầu tiên quy định về đối tượng công nhân viên chức, hệ thống 6 chế độ bảo hiểm xã hội, quỹ bảo hiểm xã hội nằm trong ngân sách nhà nước do cơ quan đơn vị góp thành. Bảo hiểm xã hội ở Miền Nam cũng chỉ thực hiện đối với công chức, quân đội.

Giai đoạn từ năm 1975 – 1995

Vào giai đoạn này, Bảo hiểm xã hội đã được phát triển mạnh mẽ được thực hiện trên toàn cả nước. Đã có rất nhiều lần sửa đổi, bổ sung để phù hợp với tình trạng kinh tế xã hội lúc ấy. Sau khi Nhà nước chuyển đổi từ nền kinh tế tập trung sang nền kinh tế thị trường theo định hướng của Xã hội chủ nghĩa thì các chính sách bảo hiểm xã hội dần dần được sửa đổi và bổ sung thay đổi nhiều hơn.

Từ giai đoạn 1995 đến nay

Dần dần Bảo hiểm xã hội đã mở rộng ra được nhiều đối tượng tham gia, quỹ Bảo hiểm xã hội được Độc lập với ngân sách của Nhà nước do sự đóng góp của người lao động, người sử dụng lao động và hỗ trợ Nhà nước thành lập cơ quan chuyên trách quản lý giải quyết các vấn đề trợ cấp bảo hiểm xã hội.

Ngày 16/02/1995, Chính phủ đã có Nghị định 19/CP thành lập Bảo hiểm xã hội Việt Nam trên cơ sở thống nhất về chức năng, nhiệm vụ của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Ngày 24/01/2002, Chính phủ đã quyết định số 20/2002/QĐ-TTg chuyển Bảo hiểm y tế sang Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Trên đây là toàn bộ các thông tin về Lịch sự hình thành của Bảo hiểm y tế. Hiện tại, bảo hiểm y tế đã gộp chung với bảo hiểm xã hội, việc này đã giúp điều kiện kinh tế xã hội cuộc sống của người dân dần cải thiện, phát triển và văn minh hơn rất nhiều. Theo dõi chúng tôi để hiểu thêm về luật bảo hiểm y tế hiện nay.

Nguồn bài viết: thebank.vn

Please follow and like us: