Điều 126 luật các tổ chức tín dụng nằm trong bộ luật nào?

Điều 126 luật các tổ chức tín dụng: Những trường hợp không được cấp tín dụng

Điều 126 luật các tổ chức tín dụng nằm trong bộ luật nào?

Điều 126 luật các tổ chức tín dụng nằm ở Chương VI tại Luật các tổ chức tín dụng số: 47/2010/QH12.

Điều luật này nói đến những trường hợp không được cấp tín dụng. Đây là điều luật được áp dụng để đảm bảo tính an toàn khi các tổ chức tín dụng hoạt động.

Luật các tổ chức tín dụng số: 47/2010/QH12

Luật các tổ chức tín dụng số: 47/2010/QH12

Nội dung điều 126 luật các tổ chức tín dụng

Những trường hợp các tổ chức tín dụng không được cấp tín dụng điều luật 126 được quy định như sau:

Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài không được cấp tín dụng đối với cá nhân và tổ chức

Theo khoản 1 điều 126 luật các tổ chức tín dụng thì những đơn vị tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với tổ chức và cá nhân sau đây không được cấp tín dụng:

a. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc (Giám đốc), Phó Tổng giám đốc (Phó giám đốc) và các chức danh tương đương của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, pháp nhân là cổ đông có người đại diện phần vốn góp là thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát của tổ chức tín dụng là công ty cổ phần, pháp nhân là thành viên góp vốn, chủ sở hữu của tổ chức tín dụng là công ty trách nhiệm hữu hạn;

b. Cha, mẹ, vợ, chồng, con của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc (Giám đốc), Phó Tổng giám đốc (Phó giám đốc) và các chức danh tương đương”.

TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài không cấp tín dụng với quỹ tín dụng nhân dân

Khoản 2, luật 126 quy định theo khoản 1 không áp dụng đối với quỹ tín dụng nhân dân, tổ chức tài chính vi mô.

Điều luật này được sửa đổi, bổ sung tại Luật số: 17/2017/QH14 cụ thể:

Tại số 19 điều luật sửa đổi khoản 2, khoản 6 và bổ sung khoản 7 vào điều 129 như sau:

“2. Quy định tại khoản 1 Điều này không áp dụng đối với quỹ tín dụng nhân dân và trường hợp cấp tín dụng dưới hình thức phát hành thẻ tín dụng cho cá nhân.

Hạn mức thẻ tín dụng đối với cá nhân quy định tại khoản 1 Điều này được thực hiện theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.”

“6. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài không được cấp tín dụng để góp vốn, mua cổ phần của tổ chức tín dụng.

7. Việc cấp tín dụng quy định tại các khoản 1, 3, 4, 5 và 6 Điều này bao gồm cả hoạt động mua, đầu tư vào trái phiếu doanh nghiệp.”

Nội dung điều 126 luật các tổ chức tín dụng

Nội dung điều 126 luật các tổ chức tín dụng

TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài không để đơn vị khác cấp tín dụng cho các đối tượng đã được quy định trước đó

Theo khoản 3, điều 126 luật các tổ chức tín dụng quy định cụ thể:

“Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài không được cấp tín dụng cho khách hàng trên cơ sở bảo đảm của đối tượng quy định tại khoản 1 Điều này. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài không được bảo đảm dưới bất kỳ hình thức nào để tổ chức tín dụng khác cấp tín dụng cho đối tượng quy định tại khoản 1 Điều này”.

Không cấp tín dụng cho doanh nghiệp kinh doanh chứng khoán do tổ chức tín dụng nắm quyền

Tại khoản 4 bộ luật này quy định: “Tổ chức tín dụng không được cấp tín dụng cho doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh chứng khoán mà tổ chức tín dụng nắm quyền kiểm soát”.

Không cấp tín dụng hoặc không cho vay góp vốn bằng cổ phiếu đảm bảo do chính tổ chức tín dụng hoặc công ty con

Tại khoản 5, khoản 6 ở bộ luật 126 này quy định cụ thể:

“5. Tổ chức tín dụng không được cấp tín dụng trên cơ sở nhận bảo đảm bằng cổ phiếu của chính tổ chức tín dụng hoặc công ty con của tổ chức tín dụng.

6. Tổ chức tín dụng không được cho vay để góp vốn vào một tổ chức tín dụng khác trên cơ sở nhận tài sản bảo đảm bằng cổ phiếu của chính tổ chức tín dụng nhận vốn góp”.

Theo đó, khoản 6 Luật 129 được bổ sung nội dung tại số 22 trong Luật số: 17/2017/QH14 cụ thể như sau:

“6. Mức góp vốn, mua cổ phần quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều này không bao gồm mức góp vốn, mua cổ phần của công ty quản lý quỹ là công ty con, công ty liên kết của ngân hàng thương mại, công ty tài chính vào một doanh nghiệp từ các quỹ do công ty đó quản lý.”

Trên đây là những thông tin về điều 126 luật các tổ chức tín dụng hay những trường hợp không được cấp tín dụng. Hy vọng bài viết sẽ đem lại thông tin hữu ích cho bạn đọc.

Please follow and like us: