Điều 127 luật các tổ chức tín dụng: Hạn chế cấp tín dụng

Điều 127 luật các tổ chức tín dụng nằm ở văn bản luật nào?

Điều luật nằm ở Chương VI: Các hạn chế để đảm bảo an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng, thuộc luật các tổ chức tín dụng số: 47/2010/QH12.

Điều luật 127 nói đến các đối tượng, hạn mức, điều kiện… thuộc diện bị hạn chế cấp tín dụng của các tổ chức tín dụng (TCTD) hay  các chi nhánh ngân hàng. Nhằm đảm bảo an toàn trong quá trình hoạt động tín dụng.

Quy định chung về luật tài chính công

Điều 127 luật các tổ chức tín dụng nằm ở văn bản luật nào?

Nội dung điều 127 luật các tổ chức tín dụng

Hạn chế cấp tín dụng với những đối tượng nào?

Tại khoản 1, điều 127 hạn chế cấp tín dụng quy định những đối tượng sau không được các TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cấp tín dụng không có bảo đảm hay cấp tín dụng với điều kiện ưu đãi như sau:

“a) Tổ chức kiểm toán, kiểm toán viên đang kiểm toán tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài; thanh tra viên đang thanh tra tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

b) Kế toán trưởng của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài;

c) Cổ đông lớn, cổ đông sáng lập

d) Doanh nghiệp có một trong những đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 126 của Luật này sở hữu trên 10% vốn điều lệ của doanh nghiệp đó

đ) Người thẩm định, xét duyệt cấp tín dụng

e) Các công ty con, công ty liên kết của tổ chức tín dụng hoặc doanh nghiệp mà tổ chức tín dụng nắm quyền kiểm soát”.

Ngoài ra, ở mục b khoản 1 điều 127 có sửa đổi và bổ sung khoản 5 tại Luật số: 17/2017/QH14 như sau:

“b) Kế toán trưởng của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, Chủ tịch và thành viên khác của Hội đồng quản trị, Trưởng ban và thành viên khác của Ban kiểm soát, Giám đốc, Phó giám đốc và các chức danh tương đương của quỹ tín dụng nhân dân”

“5. Tổng mức dư nợ cấp tín dụng quy định tại khoản 2 Điều này bao gồm cả tổng mức mua, đầu tư vào trái phiếu do các đối tượng quy định tại các điểm a, c và d khoản 1 Điều này phát hành; tổng mức dư nợ cấp tín dụng quy định tại khoản 4 Điều này bao gồm cả tổng mức mua, đầu tư vào trái phiếu do các đối tượng quy định tại điểm e khoản 1 Điều này phát hành.”

Hạn chế cấp tín dụng với những đối tượng nào

Hạn chế cấp tín dụng với những đối tượng nào?

Hạn chế cấp tín dụng với tổng mức dư nợ của những đối tượng như nào?

Tại khoản 2 và khoản 4 Điều 127 luật các tổ chức tín dụng quy định về tổng mức dư nợ cấp tín dụng đối với các đối tượng như sau:

“2. Tổng mức dư nợ cấp tín dụng đối với các đối tượng quy định tại các điểm a, b, c, d và đ khoản 1 Điều này không được vượt quá 5% vốn tự có của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

Tổng mức dư nợ cấp tín dụng đối với một đối tượng quy định tại điểm e khoản 1 Điều này không được vượt quá 10% vốn tự có của tổ chức tín dụng; đối với tất cả các đối tượng quy định tại điểm e khoản 1 Điều này không được vượt quá 20% vốn tự có của tổ chức tín dụng”.

Các đối tượng đáp ứng điều kiện như nào để được cấp tín dụng?

Tại điều khoản này hạn chế cấp tín dụng đối với những đối tượng được quy định tại khoản 1 ở điều này phải đáp ứng được điều kiện như: Được Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên của tổ chức tín dụng thông qua và công khai trong tổ chức tín dụng.

Như vậy, những thông tin của điều 127 luật các tổ chức tín dụng trên đây sẽ giúp bạn đọc nắm rõ những trường hợp bị hạn chế cấp tín dụng. Hy vọng bài viết sẽ đem lại thông tin hữu ích cho bạn đọc.

Please follow and like us: