Điều 128 luật các tổ chức tín dụng: Giới hạn cấp tín dụng

Điều 128 luật các tổ chức tín dụng nằm trong bộ luật nào?

Điều này nằm ở Chương VI trong Luật số: 47/2010/QH12 Luật các tổ chức tín dụng.

Điều luật này nêu ra những quy định giới hạn cấp tín dụng đối với hạn mức, đối với việc đầu tư kinh doanh cổ phiếu hay trong trường hợp có nhu cầu hợp vốn. Nhằm đảm bảo tính an toàn trong tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng.

Điều 128 luật các tổ chức tín dụng nằm trong bộ luật nào?

Điều 128 luật các tổ chức tín dụng nằm trong bộ luật nào?

Nội dung chính Điều 128 giới hạn cấp tín dụng

Giới hạn cấp tín dụng tổng mức dư nợ như thế nào?

Tại khoản 1, 2, 3, 4 và khoản 8 Điều 128 luật các tổ chức tín dụng quy định giới hạn cấp tín dụng với tổng mức dư nợ như sau:

“1. Tổng mức dư nợ cấp tín dụng đối với một khách hàng không được vượt quá 15% vốn tự có của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, quỹ tín dụng nhân dân, tổ chức tài chính vi mô; tổng mức dư nợ cấp tín dụng đối với một khách hàng và người có liên quan không được vượt quá 25% vốn tự có của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, quỹ tín dụng nhân dân, tổ chức tài chính vi mô.

2. Tổng mức dư nợ cấp tín dụng đối với một khách hàng không được vượt quá 25% vốn tự có của tổ chức tín dụng phi ngân hàng; tổng mức dư nợ cấp tín dụng đối với một khách hàng và người có liên quan không được vượt quá 50% vốn tự có của tổ chức tín dụng phi ngân hàng.

3. Mức dư nợ cấp tín dụng quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này không bao gồm các khoản cho vay từ nguồn vốn ủy thác của Chính phủ, của tổ chức, cá nhân hoặc trường hợp khách hàng vay là tổ chức tín dụng khác.

4. Mức dư nợ cấp tín dụng quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này bao gồm cả tổng mức đầu tư vào trái phiếu do khách hàng phát hành.

8. Tổng các khoản cấp tín dụng của một tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài quy định tại khoản 7 Điều này không được vượt quá bốn lần vốn tự có của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài”.

Nội dung chính Điều 128 giới hạn cấp tín dụng

Nội dung chính Điều 128 giới hạn cấp tín dụng

Giới hạn cấp tín dụng để đầu tư kinh doanh cổ phiếu

Tại khoản 5 Điều 128 luật này quy định giới hạn và điều kiện cấp tín dụng đầu tư kinh doanh cổ phiếu của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài do Ngân hàng Nhà nước quy định.

Điều 128 luật các tổ chức tín dụng trong trường hợp có nhu cầu hợp vốn

Tại khoản 6, khoản 7 Điều 128 luật các tổ chức tín dụng quy định trong trường hợp có nhu cầu vốn cụ thể:

“6. Trường hợp nhu cầu vốn của một khách hàng và người có liên quan vượt quá giới hạn cấp tín dụng quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này thì tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được cấp tín dụng hợp vốn theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.

7. Trong trường hợp đặc biệt, để thực hiện nhiệm vụ kinh tế – xã hội mà khả năng hợp vốn của các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài chưa đáp ứng được yêu cầu vay vốn của một khách hàng thì Thủ tướng Chính phủ quyết định mức cấp tín dụng tối đa vượt quá các giới hạn quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này đối với từng trường hợp cụ thể”.

Những sửa đổi bổ sung trong điều 128 luật các tổ chức tín dụng

Điều 128 luật các tổ chức tín dụng có một số khoản được sửa đổi bổ sung tại Luật số: 17/2017/QH14 – luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật các tổ chức tín dụng, cụ thể:

Tại số 21 sửa đổi, bổ sung các khoản 4, 5 và 7 Điều 128 như sau:

“4. Mức dư nợ cấp tín dụng quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này bao gồm cả tổng mức mua, đầu tư vào trái phiếu do khách hàng, người có liên quan của khách hàng đó phát hành.

5. Giới hạn và điều kiện cấp tín dụng để đầu tư, kinh doanh cổ phiếu, trái phiếu doanh nghiệp của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài do Ngân hàng Nhà nước quy định.”

“7. Trường hợp đặc biệt, để thực hiện nhiệm vụ kinh tế – xã hội mà khả năng hợp vốn của các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài chưa đáp ứng được nhu cầu của một khách hàng thì Thủ tướng Chính phủ quyết định mức cấp tín dụng tối đa vượt quá các giới hạn quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này đối với từng trường hợp cụ thể.

Thủ tướng Chính phủ quy định điều kiện, hồ sơ, trình tự đề nghị chấp thuận mức cấp tín dụng tối đa vượt quá các giới hạn quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này được áp dụng ở quyết định Số: 13/2018/QĐ-TTg”.

Với những thông tin cung cấp nội dung điều 128 luật các tổ chức tín dụng trên đây, sẽ giúp bạn đọc nắm được những giới hạn cấp tín dụng. Hy vọng bài viết sẽ đem lại thông tin hữu ích cho bạn đọc.

Please follow and like us: