Quy định tại Điều 3 Luật bảo hiểm y tế về Nguyên tắc bảo hiểm y tế

Căn cứ vào Điều 3 Luật bảo hiểm y tế thì người lao động sẽ nắm rõ các nguyên tắc mà pháp luật đã quy định, dựa vào nguyên tắc để được hưởng các quyền lợi.

Nội dung chi tiết của Điều 3 Luật bảo hiểm y tế

Theo điều 3 Luật này nguyên tắc pháp luật quy định như sau:

  1. Đảm bảo chia sẻ các rủi ro cho người lao động có tham gia bảo hiểm y tế.
  2. Mức đóng bảo hiểm y tế dựa trên tỷ lệ phần trăm của mức thu nhập làm căn cứ để đóng bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật.
  3. Mức hưởng bảo hiểm y tế dựa theo mức độ bệnh tật của người lao động trong một phạm vi quyền lợi và thời hạn nhất định.
  4. Các loại khoản phí để khám bệnh, chữa bệnh đều do quỹ bảo hiểm y tế và người tham bảo hiểm y tế chi trả.
  5. Quỹ bảo hiểm y tế được quản lý một cách công khai, minh bạch, cân đối nguồn thu chi được Nhà nước bảo hộ.
Nội dung chi tiết của Điều 3 Luật bảo hiểm y tế
Nội dung chi tiết của Điều 3 Luật này

Như vậy, bảo hiểm y tế vô cùng hữu ích đối với người lao động, người tham gia bảo hiểm y tế. Quỹ bảo hiểm y tế sẽ chi trả toàn bộ các khoản chi phí theo nguyên tắc của bảo hiểm y tế mà pháp luật đã quy định.

Nguồn bài viết: thebank.vn

Please follow and like us: