Điều 32 Luật bảo hiểm y tế

Điều 32 Luật bảo hiểm y tế quy định tạm ứng, thanh toán chi phí khám chữa bệnh

Luật bảo hiểm y tế được sửa đổi tại Điều 32 về việc tạm ứng, thanh toán các loại chi phí khám bệnh, chữa bệnh tại các cơ sở có tham gia bảo hiểm y tế.

Điều 32 Luật bảo hiểm y tế quy định về Tạm ứng, thanh toán, quyết toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh

  1. Việc ứng trước chi phí của tổ chức bảo hiểm y tế cho cơ sở bệnh viện khám chữa bệnh được thực hiện như sau:

a) Trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận thông báo thanh toán khoản tiền ứng trước cho cơ sở bệnh viện khám bệnh thì tổ chức bảo hiểm y tế ứng một lần 80% chi phí chữa bệnh bảo hiểm y tế theo báo cáo hồ sơ mà cơ sở bệnh viện khám bệnh trình báo;

b) Cơ sở bệnh viện chữa bệnh lần đầu ký hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh phải có đăng ký khám bệnh chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu, được tạm ứng 80% chi phí được sử dụng tại các cơ sở bệnh viện khám bệnh. Căn cứ vào sổ chi khám bệnh, chữa bệnh sau 1 tháng thực hiện hợp đồng, tổ chức bảo hiểm y tế sẽ tạm ứng 80% chi phí khám bệnh;

c) Trường hợp mức kinh phí tạm ứng cho các cơ sở bệnh viện khám chữa quá mức kinh phí trong quý trên toàn địa bàn thành phố thì có hãy báo cáo với Bảo hiểm xã hội Việt Nam để được bổ sung thêm kinh phí.

  1. Thanh toán các khoản chi phí giữa cơ sở khám chữa bệnh và tổ chức bảo hiểm y tế được thực hiện theo trình tự như sau:

a) Trong 15 ngày đầu mỗi tháng, các cơ sở bệnh viện khám chữa bệnh phải có trách nhiệm tổng hợp các khoản đề nghị thanh toán chi phí khám bệnh cho tổ chức bảo hiểm y tế bao gồm toàn bộ các chi phí cần thanh toán chữa khám bệnh.

b) Trong 30 ngày, kể từ ngày nhận được báo cáo quyết toán quý trước của cơ sở bệnh viện khám chữa bệnh thì tổ chức bảo hiểm y tế phải có trách nhiệm quyết toán các khoản chi phí khám chữa bệnh cho cơ sở bệnh viện khám chữa bệnh.

c) Trong 10 ngày, kể từ ngày thông báo số quyết đoán chi phí khám chữa bệnh thì tổ chức bảo hiểm y tế phải tranh thủ hoàn thanh toán số chi phí cho cơ sở bệnh viện khám chữa bệnh.

d) Phải thực hiện từ 01 tháng 10 năm sau, thẩm định về quyết toán đối với quỹ bảo hiểm y tế và thanh toán số chi phí chưa sử dụng (nếu có) đối với các tỉnh hoặc thành phố thuộc trung ương.

  1. Trong 40 ngày, khi nhận đầy đủ hồ sơ đề nghị thanh toán của người tham bảo hiểm y tế thì phải theo quy định tại khoản 2 Điều 31 Luật này, tổ chức bảo hiểm y tế phải thanh toán toàn bộ chi phí khám chữa bệnh cho các đối tượng trên.

Thông qua Điều 32 Luật bảo hiểm được sửa đổi mới nhất thì người lao động hoặc người tham gia bảo hiểm y tế sẽ hiểu được về các mức chi trả của tổ chức bảo hiểm y tế đối với một cơ sở khám chữa bệnh.

Nguồn bài viết: 

Thebank.vn

Please follow and like us: