điều 39 luật bảo hiểm xã hội

Điều 39 Luật bảo hiểm xã hội về mức hưởng chế độ nghỉ thai sản

Mức hưởng chế độ thai sản được quy định tại điều 39 theo Luật bảo hiểm xã hội như thế nào? Hãy tham khảo bên dưới để biết thêm chi tiết

Điều 39 Mức hưởng chế độ thai sản

Người lao động được nghỉ và hưởng chế độ thai sản theo quy định tại các Điều 32, 37, 34, 35, 36 và điều 33 của Luật bảo hiểm xã hội. Mức hưởng chế độ thai sản được tính như sau:

  • Mức hưởng lương ngày nghỉ thai sản bằng 100% mức bình quân tiền lương đóng bảo hiểm xã hội trong 06 tháng trước khi nghỉ hưởng chế độ nghỉ thai sản. Nếu chưa người lao động chưa đóng đủ 06 tháng thì mức hưởng chế độ thai sản theo quy định tại các Điều Điều 32, Điều 33, các khoản 2, 4, 5 và 6 Điều 34, Điều 37 là mức bình quân tiền lương của các tháng đã đóng bảo hiểm xã hội;
  • Khi nghỉ thai sản, mức hưởng một ngày lương đối với trường hợp tại Điều 32 và khoản 2 Điều 34 được tính bằng mức hưởng chế độ thai sản theo tháng chia cho 24 ngày;
  • Khi sinh con hoặc nhận nuôi con thì mức hưởng được tính theo mức trợ cấp hàng tháng tại điểm a khoản 1 Điều này 39. Trong trường hợp có ngày lẻ hoặc trường hợp quy định tại Điều 33 và Điều 37 thì mức hưởng một ngày sẽ tính bằng mức trợ cấp theo tháng chia 30 ngày.

Thời gian nghỉ việc để hưởng chế độ thai sản là 14 ngày làm việc trở lên trong tháng, được tính là thời gian đóng bảo hiểm xã hội, người lao động và người sử dụng lao động phải đóng bảo hiểm xã hội

Quy định chi tiết về điều kiện, thời gian, mức hưởng của đối tượng được quy định tại Điều 24 và khoản 1 Điều 31 mà Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

Trên đây là toàn bộ các thông tin về mức hưởng chế độ nghỉ thai sản được quy định tại Điều 39 Luật bảo hiểm xã hội. Đây là những thông tin chế độ rất hữu ích mà người lao động cần phải biết để được hưởng quyền lợi.

Nguồn bài viết:

Thebank.vn

Thư viên pháp luật

Please follow and like us: