Điều 4 Luật bảo hiểm xã hội quy định về các chế độ bảo hiểm xã hội

Khi người lao động hoặc người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc được hưởng chế độ mà pháp luật đã quy định tại Điều 4 Luật bảo hiểm xã hội

Điều 4 Luật bảo hiểm xã hội

Khi tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc và bảo hiểm xã hội tự nguyện sẽ được hưởng các chế độ riêng biệt khác nhau.

1. Tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc sẽ được hưởng các chế độ sau:

a) Ốm đau;

b) Thai sản;

c) Tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

d) Hưu trí;

đ) Tử tuất;

Điều 4 Các chế độ bảo hiểm xã hội
Điều 4 Các chế độ bảo hiểm xã hội

2. Tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện sẽ được hưởng các chế độ sau:

a) Hưu trí;

b) Tử tuất.

3. Bảo hiểm hưu trí được bổ sung do Chính phủ quy định.

Theo Điều 4 Luật bảo hiểm xã hội, tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện hay bắt buộc đều được hưởng các chính sách chế độ riêng biệt. Tuy nhiên, bảo hiểm xã hội bắt buộc sẽ được hưởng nhiều chính sách tốt hơn, phù hợp với người lao động.

Nguồn bài viết: thebank.vn

Please follow and like us: