điều 40 luật bảo hiểm y tế

Tại Điều 40 quyền của tổ chức bảo hiểm theo luật bảo hiểm y tế

Tại điều 40 Luật bảo hiểm y tế khẳng định về quyền của tổ chức bảo hiểm y tế yêu cầu người tham gia bảo hiểm y tế phải thực hiện được.

Điều 40 Quyền của tổ chức bảo hiểm y tế

  1. Yêu cầu người sử dụng lao động, người tham gia bảo hiểm y tế, người đại diện của người tham gia bảo hiểm y tế phải cung cấp đầy đủ chính xác các thông tin liên quan để thực hiện bảo hiểm y tế đúng với trách nhiệm.
  2. Kiểm tra, giám sát việc thi hành khám bệnh, chữa bệnh theo bảo hiểm y tế. Tiến hành thu hồi tạm giữ loại bảo hiểm y tế với các trường hợp đã quy định tại Điều 20 Luật bảo hiểm y tế.
  3. Yêu cầu cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phải cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu về khám bệnh, chữa bệnh phục vụ công tác giám định bảo hiểm y tế.
  4. Từ chối thanh toán các khoản chi phí khám bệnh không đúng quy định của Bộ Luật bảo hiểm y tế hoặc không đúng với nội dung của hợp đồng khám bệnh.
  5. Yêu cầu người có trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho người tham gia bảo hiểm y tế, thanh toán các chi phí khám bệnh, chữa bệnh mà các tổ chức bảo hiểm y tế đã chi trả.
  6. Kiến nghị với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền để sửa đổi, bổ sung thêm các chính sách xử lý các cá nhân hoặc tổ chức vi phạm pháp luật bảo hiểm y tế.

Tại điều 40 Luật bảo hiểm y tế, khách hàng cần phải nắm rõ các quyền của tổ chức bảo hiểm y tế và phải thực hiện nghiêm chỉnh các vấn đề được nêu trên.

Nguồn bài viết: 

Thebank.vn

Thư viện pháp luật

Please follow and like us: