điều 55 luật bảo hiểm xã hội

Điều 55 Luật bảo hiểm xã hội quy định điều kiện hưởng lương hưu

Đến khi không còn khả năng lao động hoặc đến tuổi phải nghỉ hưu thì bạn sẽ được hưởng các chính sách lương hưu nhưng cần phải đáp ứng các điều kiện tại Điều 55 Luật bảo hiểm xã hội.

Điều 55 Điều kiện hưởng lương hưu

Tại điều 55 Luật bảo hiểm xã hội được quy định như sau:

1. Theo quy định tại các điểm a, b, c, d, g, h và i khoản 1 Điều 2 Luật bảo hiểm xã hội khi nghỉ việc nhưng đã đóng đủ 20 năm bảo hiểm xã hội trở lên sẽ được hưởng lương hưu với mức thấp hơn so với người đủ điều kiện hưởng lương theo quy định tại điểm a, b khoản 1 Điều 54 của Luật này nếu nằm trong các trường hợp sau:

a. Ngày 01 tháng 01 năm 2016, nam đủ 51 tuổi, nữ đủ 46 tuổi và bị giảm khả năng lao động từ 61% trở lên thì đủ điều kiện để hưởng lương hưu. Sau khi đến năm 2020, nam đủ 55 tuổi và nữ đủ 50 tuổi thì đủ điều kiện để hưởng lương hưu khi giảm khả năng lao động từ 61% trở lên;

b. Nam đủ 50 tuổi, nữ đủ 45 tuổi và bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên;

c. Bị giảm khả năng lao động từ 61% trở lên và đã có đủ 15 năm làm việc trong ngành nghề nặng nhọc, nguy hiểm, độc hại, các ngành trong danh mục Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế ban hành.

2. Tại điểm đ, e khoản 1 Điều 2 quy định khi người lao động đã đóng bảo hiểm xã hội đủ 20 năm trở lên, bị suy giảm khả năng lao động lên đến 61% thì sẽ hưởng lương hưu với mức lương hưu thấp hơn so với người đủ điều kiện hưởng lương hưu quy định tại điểm a và điểm b khoản 2 Điều 54 khi thuộc các trường hợp sau:

a. Nam đủ 50 tuổi, nữ 45 tuổi trở lên

b. Đủ 15 năm đối với các loại ngành nghề nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế ban hành.

Theo Điều 55 Luật bảo hiểm xã hội thì khi người lao động bị mất khả năng suy giảm lao động, đến tuổi nghỉ hưu hoặc do tai nạn lao động thì sẽ đủ điều kiện để hưởng lưu theo pháp luật quy định.

Nguồn bài viết:

Thebank.vn

Please follow and like us: