Quy định Tại Điều 56 Luật bảo hiểm xã hội Lương hưu hằng tháng

Người lao động khi đến tuổi sẽ được nghỉ hưu và hưởng lương hưu hằng tháng theo quy định của pháp luật tại Điều 56 Luật bảo hiểm xã hội.

Điều 56 Luật bảo hiểm xã hội quy định gì?

Điều 56 Luật này quy định về mức lương hưu hằng tháng mà người lao động sẽ nhận được. Khi người lao động bị suy giảm khả năng lao động, muốn được nghỉ hưu trước tuổi pháp luật sẽ quy định theo từng mức khác nhau.

Điều 56 Luật bảo hiểm xã hội quy định gì?
Điều 56 Luật bảo hiểm xã hội quy định gì?

Nội dung chi tiết Điều 56 Luật bảo hiểm xã hội

  1. Mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định tại Điều 54 Luật này sẽ được tính là 45% mức bình quân tiền lương hằng tháng đóng bảo hiểm xã hội đã quy định tại Điều 62 Luật này, tương đương với 15 năm đóng bảo hiểm xã hội. Sau đó mỗi năm sẽ tăng thêm 2% đối với và 3% đối với nữ; mức tối hưởng lương hưu tối đa là 75%.
  2. Mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định tại Điều 54 Luật này sẽ được tính là 45% mức bình quân tiền lương hằng tháng đóng bảo hiểm xã hội đã quy định tại Điều 62 Luật này, tương đương với số năm đóng bảo hiểm xã hội:

a) Lao động nam nghỉ hưu vào năm 2018 là 16 năm đóng bảo hiểm xã hội; năm 2019 là 17 năm; năm 2020 là 18 năm; năm 2021 là 19 năm, từ năm 2022 trở lên là 20 năm;

b) Lao động nữ nghỉ hưu từ năm 2018 trở lên là 15 năm đóng bảo hiểm xã hội.

Sau đó cứ mỗi năm, người lao động sẽ được cộng thêm 2% mức tối đa là 75%

  1. Theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 55 của Luật này, mức lương hưu hàng tháng của người lao động nghỉ hưu trước tuổi thì sẽ giảm 2%.

Trong trường hợp nghỉ hưu có thời hạn tháng lẻ đến 06 tháng thì mức giảm sẽ là 1%, trên 06 tháng thì không giảm tỷ lệ phần trăm lương hưu nghỉ trước tuổi.

  1. Mức lương hưu hằng tháng của người lao động nữ đủ điều kiện hưởng lương hưu theo quy định tại khoản 3 Điều 54, tính theo số năm đóng bảo hiểm xã và mức bình quân tiền lương đóng bảo hiểm xã hội như sau: Đóng đủ 15 năm bảo hiểm xã hội sẽ được tính 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội theo quy định tại Điều 62 Luật này. Đóng đủ từ 16 năm đến 20 năm bảo hiểm xã hội thì mỗi năm sẽ được tăng lên 2%.
  2. Mức lương hưu hằng tháng thấp nhất của người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc phải đạt đủ các điều kiện hưởng lương theo quy định tại Điều 54 và Điều 55 Luật này bằng mức lương cơ sở, trừ các trường hợp đã quy định tại điểm i khoản 1 Điều 2 và khoản 3 Điều 54 Luật này.

Xem thêm: Luật bảo hiểm hưu trí

Theo như điều 56 Luật bảo hiểm xã hội có quy định rõ về các trường hợp người lao động bị suy giảm khả năng lao động hoặc người lao động nghỉ hưu trước tuổi. Người lao động cần nắm rõ để được hưởng quyền lợi tốt nhất của bảo hiểm xã hội.

Nguồn bài viết: thebank.vn

Please follow and like us: