Điều 62 Luật bảo hiểm xã hội quy định về mức bình quân tiền lương đóng bảo hiểm

Khi đóng bảo hiểm xã hội, cơ quan bảo hiểm xã hội sẽ theo Điều 62 Luật bảo hiểm xã hội để dựa vào mức bình quân tiền lương đóng bảo hiểm làm cơ sở

Quy định chi tiết Điều 62 Luật bảo hiểm xã hội

1. Người lao động là các đối tượng thực hiện các chế độ tiền lương do Nhà nước quy định có toàn bộ thời gian đóng bảo hiểm xã hội, thì theo chế độ tính tiền lương này thì mức bình quân tiền lương đóng bảo hiểm được tính trước khi nghỉ hưu như sau:

a) Người lao động tham gia bảo hiểm xã hội trước ngày 01 tháng 01 năm 1995 thì sẽ được tính bình quân của tiền lương mỗi tháng đóng bảo hiểm xã hội của 05 năm cuối cùng trước khi nghỉ hưu;

b) Người lao động tham gia bảo hiểm xã hội trong khoảng thời gian từ ngày 01 tháng 01 năm 1995 đến ngày 31 tháng 12 năm 2000 thì mức lương bình quân của tiền lương đóng bảo hiểm xã hội của 06 năm cuối cùng trước khi nghỉ hưu;

c) Người lao động tham gia bảo hiểm xã hội trong khoảng thời gian từ ngày 01 tháng 01 năm 2001 đến ngày 31 tháng 12 năm 2006 thì tính mức bình quân của tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 08 năm cuối cùng trước khi nghỉ hưu;

d) Người lao động tham gia bảo hiểm xã hội trong khoảng thời gian từ 01 tháng 01 năm 2007 đến ngày 31 tháng 12 năm 2015 thì tính mức bình quân của tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 10 năm cuối cùng trước khi nghỉ hưu;

đ) Người lao động tham gia bảo hiểm xã hội từ ngày 01 tháng 01 năm 2016 đến ngày 31 tháng 12 năm 2019 thì tính mức bình quân của tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 15 năm cuối cùng trước khi nghỉ hưu;

e) Người lao động tham gia bảo hiểm xã hội từ ngày 01 tháng 01 năm 2020 đến ngày 31 tháng 12 năm 2024 thì mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 20 năm cuối cùng trước khi nghỉ hưu;

g) Người lao động tham gia bảo hiểm xã hội từ ngày 01 tháng 01 năm 2025 trở đi thì mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của toàn bộ thời gian.

Quy định chi tiết Điều 62 Luật bảo hiểm xã hội
Quy định chi tiết Điều 62 Luật bảo hiểm xã hội

2. Người lao động có toàn bộ thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định thì sẽ được tính mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của toàn bộ thời gian.

3. Người lao động vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội thuộc các đối tượng thực hiện các chế độ tiền lương do Nhà nước quy định, vừa đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định thì sẽ được tính mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội chung của tất cả thời gian. Trong đó, theo quy định tại khoản 1 Điều này thì mức bình quân tiền lương đóng bảo hiểm xã hội được quy định do Nhà nước.

4. Chính phủ đã quy định chi tiết tại Điều này.

Công thức tính mức bình quân tiền lương hằng tháng

Căn cứ vào Khoản 3, Điều 62 Luật bảo hiểm xã hội và khoản 3, Điều 9 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP hướng dẫn về cách tính mức bình quân tiền lương đóng bảo hiểm như sau:

Mbqtl = (Tổng số tiền lương tháng đóng BHXH theo chế độ tiền lương do Nhà nước quy định + Tổng số tiền lương tháng đóng BHXH của tháng đóng BHXH theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định) / Tổng số tháng đóng bảo hiểm xã hội

Công thức tính mức bình quân tiền lương hằng tháng
Công thức tính mức bình quân tiền lương hằng tháng

Trong đó:

  • Mbqtl: mức bình quân tiền lương
  • Tổng số tiền lương tháng đóng BHXH theo chế độ tiền lương do Nhà nước quy định bằng tích số giữa tổng tháng đóng BHXH theo chế độ tiền lương do Nhà nước quy định với mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH.

Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH thì sẽ được tính tại điểm a, Khoản 1, Điều 20 Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH đối với người lao động tham gia bảo hiểm xã hội trước ngày 01/01/1995 được tính như sau:

Mbqtl = Tổng số tiền lương tháng đóng BHXH 5 năm cuối trước khi nghỉ việc / 60 tháng.

Trên đây là toàn bộ các thông tin liên quan đến Điều 62 Luật bảo hiểm xã hội, người lao động có thể áp dụng cách tính trên để tự tính cho mức bình quân tiền lương đóng bảo hiểm xã hội của mình.

Nguồn bài viết: thebank.vn

Please follow and like us: