điều 66 luật bảo hiểm xã hội

Quy định trợ cấp mai táng tại Điều 66 Luật bảo hiểm xã hội

Tại Điều 66 Luật bảo hiểm xã hội, người lao động khi có tin buồn người thân mất thì theo chính sách sẽ được hỗ trợ trợ cấp mai táng.

Điều 66 Trợ cấp mai táng

Theo quy định tại Điều 66 Luật bảo hiểm xã hội được quy định như sau:

  1. Trường hợp đối tượng sau đây khi chết thì người lo mai táng sẽ nhận được một phần trợ cấp mai táng:
  2. a) Người lao động tại khoản 1 Điều 2 Luật bảo hiểm xã hội đang đóng bảo hiểm xã hội hoặc người lao động đang bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội mà thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội 12 tháng trở lên;
  3. b) Người lao động chết do tai nạn nghề nghiệp, bệnh nghiệp hoặc chết do tai nạn lao động;
  4. c) Người đang hưởng lương hưu; hưởng trợ cấp tai nạn giao thông, bệnh nghề nghiệp hằng tháng đã nghỉ việc.
  5. Trợ cấp mai táng bằng 10 lần mức lương cơ sở tại tháng mà người quy định tại khoản 1 Điều này chết.
  6. Người quy định tại khoản 1 Điều này phải bị Tòa án tuyên bố đã chết thì người thân sẽ được hưởng trợ cấp mai táng theo quy định tại khoản 2 Điều này.

Nguồn bài viết: 

Thebank.vn

Please follow and like us: