Quy định về Điều kiện hưởng lương hưu tại Điều 73 Luật bảo hiểm xã hội

Người lao động tự do khi đến tuổi nghỉ hưu, nhưng phải đáp ứng được các điều kiện tại Điều 73 Luật bảo hiểm xã hội đã quy định

Điều 73 Luật bảo hiểm xã hội nói gì?

Tại Điều 73 Luật này quy định về các điều kiện để hưởng lương hưu của người lao động.

Nội dung chi tiết Điều 73 Luật này

Quy định về Điều kiện để được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội:

1. Người lao động phải đạt các điều kiện sau:

a) Người lao động nam đủ 60 tuổi, người lao động nữ 55 tuổi

b) Đã đóng đủ 20 năm bảo hiểm xã hội trở lên.

2. Người lao động đủ điều kiện về tuổi theo quy định của điểm a khoản 1 Điều này nhưng vẫn không đóng đủ 20 năm bảo hiểm xã hội thì sẽ được đóng đến 20 năm để được hưởng lương hưu.

Người lao động tự do khi giam gia bảo hiểm xã hội tự nguyện sẽ được hưởng lương hưu nếu như đáp ứng được 60 tuổi 6 tháng đối với nam, đủ 55 tuổi 8 tháng đối với nữ; đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên sẽ được hưởng lương hưu.

Nội dung chi tiết Điều 73 Luật bảo hiểm xã hội
Nội dung chi tiết Điều 73 Luật này

Hằng tháng điều chỉnh trên cơ sở giá tiêu dùng bình quân do Tổng cục Thống kê công bố hằng năm.

Dựa vào Điều 73 Luật này, người lao động biết được điều kiện để được hưởng lương hưu. Ngoài ra, bạn cũng có thể tự tính được mức lương hưu hằng tháng của mình.

Nguồn bài viết: thebank.vn

Please follow and like us: