Điều 74 Luật bảo hiểm xã hội quy định về vấn đề gì?

Điều 74 Luật bảo hiểm xã hội quy định về mức lương hưu hằng tháng mà người lao động khi đến tuổi nghỉ hưu sẽ nhận được.

Nội dung chi tiết điều 74 Luật bảo hiểm xã hội

1. Luật bảo hiểm xã hội có hiệu lực thi hành trước ngày 01 tháng 01 năm 2018 thì mức lương hằng tháng của người lao động đủ điều kiện đã quy định tại Điều 73 Luật này sẽ được tính là 45% mức bình quân tiền lương hằng tháng đóng bảo hiểm xã hội đã quy định tại Điều 79 Luật này tương ứng với 15 năm đóng bảo hiểm xã hội; mỗi năm sẽ được tăng thêm 2% đối với nam, 3% đối với nữ; mức hưởng tối đa là 75%.

2. Từ ngày 01 tháng 01 năm 2018, mức lương hưu hằng tháng của người lao động đạt đủ điều kiện nghỉ hưu tại Điều 73 Luật bảo hiểm xã hội sẽ được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương hằng tháng đóng bảo hiểm xã hội quy định tại Điều 79 Luật này và tương ứng với số năm đóng bảo hiểm như sau:

a) Lao động nam nghỉ hưu vào năm 2018 là 16 năm, năm 2019 là 17 năm, năm 2020 là 18 năm, năm 2021 là 19 năm, từ năm 2022 trở đi là 20 năm;

b) Lao động nữ nghỉ hưu vào năm 2018 trở đi là 15 năm.

Cứ mỗi năm thì người lao động tại điểm a và b sẽ khoản này sẽ được tăng thêm 2%, mức hưởng lương hưu tối đa là 75%.

3. Việc điều chỉnh lương hưu phải được thực hiện đúng với quy định tại Điều 57 Luật này.

Theo Điều 74 Luật bảo hiểm xã hội thì người lao động đủ điều kiện để nghỉ hưu có thể biết được mức hưởng lương hưu của mình là bao nhiêu. Đặc biệt, cứ mỗi năm người lao động sẽ được tăng thêm 2%.

Nguồn bài viết: thebank.vn

Please follow and like us: