Điều 98 Luật bảo hiểm xã hội quy định về việc điều chỉnh thông tin

Trong quá trình khai báo thông tin mà có sai sót thì người sử dụng lao động vẫn có thể điều chỉnh thay đổi tại Điều 98 Luật bảo hiểm xã hội.

Điều 98 Luật bảo hiểm xã hội quy định gì?

Tại Điều 98 Luật bảo hiểm xã hội sẽ quy định về các thủ tục hồ sơ giấy tờ mà người sử dụng lao động cần phải làm khi cần thay đổi điều chỉnh thông tin.

Nội dung chi tiết Điều 98 Luật bảo hiểm xã hội

 1. Người sử dụng lao động phải thông báo với cơ quan bảo hiểm xã hội bằng văn bản khi có yêu cầu sự thay đổi thông tin tham gia bảo hiểm xã hội.
 2. Các loại thủ tục cần có của người lao động khi thay đổi điều chỉnh thông tin cá nhân, bao gồm:

a) Tờ khai điều chỉnh thông tin cá nhân;

b) Sổ bảo hiểm xã hội;

c) Bản sao giấy tờ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền liên quan đến việc điều chỉnh thông tin cá nhân theo quy định của pháp luật.

Nội dung chi tiết Điều 98 Luật bảo hiểm xã hội
Nội dung chi tiết Điều 98 Luật bảo hiểm xã hội

Quy trình thực hiện thay đổi thông tin cá nhân

Quy trình thay đổi thông tin được thực hiện theo quy trình chuẩn của các cơ quan bảo hiểm xã hội như sau:

 • Bước 1: Chuẩn bị các hồ sơ tại khoản 2 Điều 98 Luật này
 • Bước 2: Nộp hồ sơ
 • Bước 3: Cơ quan bảo hiểm xã hội tiếp nhận hồ sơ và giải quyết
 • Bước 4 Nhận kết quả giải quyết

Các đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội được điều chỉnh thông tin như sau:

 • Người đang làm việc theo hợp đồng
 • Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện
 • Người đang bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội
 • Người tham gia do ngân sách nhà nước đóng bảo hiểm y tế
 • Học sinh, sinh viên.

Đối tượng trên sẽ nộp hồ sơ tại các đơn vị:

 • Đơn vị sử dụng lao động: chuẩn bị đầy đủ và nộp hồ sơ tại các cơ quan bảo hiểm xã hội cấp tỉnh, cấp huyện.
 • Có thể nộp hồ sơ tại các đơn vị như: UBND xã; cơ sở trợ giúp xã hội, cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng thương binh và người có công với cách mạng; Nhà trường; Phòng/Tổ chế độ bảo hiểm xã hội.

Mẫu đơn đề nghị điều chỉnh thông tin sổ BHXH.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

**********

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI SỔ BẢO HIỂM XÃ HỘI

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội huyện/tỉnh (1) ………………………….

Tên tôi là: …………………………….………………Giới tính: …………………

Ngày, tháng, năm sinh: ………………………………………………….………..

Nguyên quán (2) : …………………………………………………………………..

Nơi cư trú (thường trú hoặc tạm trú) (3) : …………………………………………..

Giấy chứng minh thư số: ………………………………………….………………

Ngày cấp: ……………………………… Nơi cấp: ………………………………

Số sổ BHXH: …………………..…………………………………………………

Nơi cấp sổ BHXH lần đầu (BHXH tỉnh hoặc huyện): ……………………………

Nơi làm việc (đối với người tham gia BHXH bắt buộc) hoặc nơi tham gia

BHXH (đối với người tham gia BHXH tự nguyện) (4) : ………………………..…

Lý do cấp lại sổ BHXH hoặc trang sổ tờ rời (5) : ………………………..…………

Tôi xin cam đoan và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung kê khai trên,

đề nghị cơ quan bảo hiểm xã hội xem xét cấp lại sổ BHXH cho tôi.

………, ngày ……tháng ……năm ……

                                                                                                                                  NGƯỜI ĐỀ NGHỊ

                                                                                                                                 (Ký, ghi rõ họ tên)

Hướng dẫn viết Đơn đề nghị cấp lại sổ BHXH

(1) Ghi cơ quan BHXH huyện/tỉnh nơi người lao động hoặc doanh nghiệp tham

gia BHXH.

(2) Ghi chính xác đường phố, thôn xóm; xã/phường/thị trấn; huyện/quận/thị

xã/thành phố thuộc tỉnh; tỉnh, thành phố.

(3) Ghi cụ thể số nhà, đường phố, thôn xóm; xã/phường/thị trấn; huyện/quận/thị

xã/thành phố thuộc tỉnh; tỉnh, thành phố.

(4) Ghi tên, địa chỉ của doanh nghiệp nơi người lao động làm việc (đối với

người tham gia BHXH bắt buộc) hoặc huyện/tỉnh nơi tham gia BHXH (đối với

người tham gia BHXH tự nguyện).

(5) Ghi rõ lý do đề nghị cấp lại sổ BHXH:

– Cấp lại sổ (bìa và tờ rời): mất, hỏng; gộp; thay đổi số sổ; họ, tên, chữ đệm;

ngày, tháng, năm sinh; đã hưởng BHXH 1 lần còn thời gian đóng bảo hiểm thất

nghiệp chưa hưởng.

– Cấp lại bìa sổ: sai giới tính, quốc tịch.

– Cấp lại tờ rời sổ: mất, hỏng.

Cách thay đổi thông tin cá nhân Online

Để thực hiện được thay đổi các thông tin bằng hình thức online bạn thực hiện các bước như sau:

Bước 1: Truy cập vào công dịch vụ công của cơ quan bảo hiểm xã hội Việt Nam, truy cập vào đường link >>> https://dichvucong.baohiemxahoi.gov.vn/

Bước 2: Đăng nhập vào tài khoản cá nhân (nếu chưa có hãy đăng ký)

Bước 3: Chọn vào mục Thông tin tài khoản

Bước 4: Điền thông tin số điện thoại cần thay đổi

Bước 5: Nhập mã kiểm tra

Bước 6: Nhập mã OTP

Bước 7: Cập nhật thông tin thành công.

Trên đây là toàn bộ các thông tin liên quan đến Điều 98 Luật bảo hiểm xã hội về việc thay đổi điều chỉnh thông tin mà người lao động cần biết khi có sai sót xảy ra. Ngoài ra, bạn cũng có thể điều chỉnh thông tin bằng phương thức online.

Nguồn bài viết: thebank.vn

Please follow and like us: