Quy định pháp luật với công ty liên kết tổ chức tín dụng

Khái niệm công ty liên kết các tổ chức tín dụng

Công ty liên kết các tổ chức tín dụng là gì?

Theo Luật số 47/2010/QH12 của Quốc hội: LUẬT CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG giải thích công ty liên kết của tổ chức tín dụng tại điều 4 khoản 29 cụ thể như sau:

“Công ty liên kết của tổ chức tín dụng là công ty trong đó tổ chức tín dụng hoặc tổ chức tín dụng và người có liên quan của tổ chức tín dụng sở hữu trên 11% vốn điều lệ hoặc trên 11% vốn cổ phần có quyền biểu quyết, nhưng không phải là công ty con của tổ chức tín dụng đó”.

Công ty liên kết các tổ chức tín dụng là gì?

Công ty liên kết các tổ chức tín dụng là gì?

Quy định pháp luật với công ty liên kết tổ chức tín dụng

Dưới đây là một số quy định pháp luật của công ty liên kết tổ chức tín dụng cụ thể như sau:

Về nhiệm vụ, quyền hạn

  • Đối với Hội đồng quản trị: Tại điều 63 khoản 10 luật số 47/2010 quy định giá trị các hợp đồng tổ chức tín dụng của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc (Giám đốc), cổ đông lớn, người có liên quan phải bằng hoặc nhỏ hơn 20% vốn điều lệ của tổ chức tín dụng ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán.
  • Đối với Hội đồng thành viên: Tại Điều 67 khoản 2 điểm l luật này quyết định ký kết các hợp đồng của tổ chức tín dụng với thành viên Hội đồng thành viên, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc (Giám đốc), người có liên quan.
Quy định pháp luật với công ty liên kết tổ chức tín dụng

Quy định pháp luật với công ty liên kết tổ chức tín dụng

Hạn chế cấp tín dụng

Tại điều 127 khoản 1 điểm e quy định các công ty liên kết của tổ chức tín dụng  được nắm quyền kiểm soát.

Trách nhiệm báo cáo

Tại điều 141 khoản 3 quy định công ty liên kết của tổ chức tín dụng có trách nhiệm gửi báo cáo tài chính, báo cáo hoạt động của mình cho Ngân hàng Nhà nước khi được yêu cầu.

Trên đây là những thông tin về công ty liên kết các tổ chức tín dụng. Hy vọng bài viết đem lại thông tin hữu ích cho bạn đọc

Please follow and like us: