Luật bảo hiểm y tế cho người khuyết tật mới nhất

Đối với người bị khuyết tật, Luật bảo hiểm y tế sửa đổi mới nhất 2014 có quy định rõ về đối tượng này.

Người bị khuyết tật là người sẽ được hưởng rất nhiều lợi từ bảo hiểm y tế. Đối với đối tượng này sẽ được hưởng các chính quy định tại Điều Luật Người khuyết tật 2010 và Nghị định 20/2021/NĐ-CP.

Luật quy định về bảo hiểm y tế được cấp miễn phí cho người khuyết tật

Đối với những đối tượng bị khuyết tật thì có được hưởng trợ cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí hay không?

Theo khoản 2 Điều 22 Luật Người khuyết tật 2010 có quy định rõ ràng như sau:

  • “Người khuyết tật sẽ được hưởng toàn bộ chính sách bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật về Luật bảo hiểm y tế”

Ngoài ra, theo Khoản 6 Điều 5 Nghị định 20/2021/NĐ-CP có quy định rõ:

  • “Đối tượng được hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng, trong đó có cả người bị khuyết tật năng, người khuyết tật đặc biệt nặng theo đúng quy định của pháp luật”

Vì thế, người khuyết tật nặng và người khuyết tật đặc biệt nặng đều sẽ được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng và những đối tượng này sẽ được ngân sách nhà nước đóng Bảo hiểm y tế. Cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí cho người khuyết tật nặng, người khuyết tật đặc biệt nặng.

Luật bảo hiểm y tế cho người khuyết tật mới nhất
Luật quy định về bảo hiểm y tế được cấp miễn phí cho người khuyết tật

Quy định về quyền lợi bảo hiểm cho người bị khuyết tật

Tại Điểm g) khoản 3 Điều 12 Luật bảo hiểm y tế quy định:”Người thuộc diện hưởng trợ cấp bảo hiểm trợ xã hội hằng tháng”

Như quy định trên thì người khuyết tật nặng, người khuyết tật đặc biệt nặng đều được hưởng bảo hiểm xã hội y tế miễn phí.

Theo đó, tại Khoản 1 Điều 22 Luật bảo hiểm y tế quy định về Mức hưởng bảo hiểm y tế như sau:

“1. Người tham gia bảo hiểm y tế khi đi khám bệnh, chữa bệnh theo quy định tại các điều 26, 27 và 28 của Luật này thì được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong phạm vi được hưởng với mức hưởng như sau:

a) 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với đối tượng quy định tại các điểm a, d, e, g, h và i khoản 3 Điều 12 của Luật này. Chi phí khám bệnh, chữa bệnh ngoài phạm vi được hưởng bảo hiểm y tế của đối tượng quy định tại điểm a khoản 3 Điều 12 của Luật này được chi trả từ nguồn kinh phí bảo hiểm y tế dành cho khám bệnh, chữa bệnh của nhóm đối tượng này; trường hợp nguồn kinh phí này không đủ thì do ngân sách nhà nước bảo đảm;

b) 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với trường hợp chi phí cho một lần khám bệnh, chữa bệnh thấp hơn mức do Chính phủ quy định và khám bệnh, chữa bệnh tại tuyến xã;

c) 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh khi người bệnh có thời gian tham gia bảo hiểm y tế 5 năm liên tục trở lên và có số tiền cùng chi trả chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở, trừ trường hợp tự đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến;

d) 95% chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với đối tượng quy định tại điểm a khoản 2, điểm k khoản 3 và điểm a khoản 4 Điều 12 của Luật này;

đ) 80% chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với các đối tượng khác.”

Dựa vào Luật bảo hiểm y tế, Luật người khuyết tật thì người khuyết tật sẽ được hưởng các chính sách bảo hiểm y tế tốt nhất. Hy vọng một chút thông tin trên có thể giúp hiểu hơn về các điều luật để được hưởng chính sách bảo hiểm. Theo dõi chúng tôi để hiểu thêm về luật bảo hiểm y tế hiện nay.

Nguồn bài viết: thebank.vn

Please follow and like us: