Luat-chung-khoan-hien-hanh

Luật chứng khoán hiện hành và các văn bản hướng dẫn các nhà tư phải biết

Thị trường chứng khoán chịu sự quản lý, chi phối, giám sát của hệ thống luật pháp. Chính vì vậy, để có được kết quả tốt trong đầu tư và không vi phạm luật thì việc nắm vững luật chứng khoán hiện hành cùng các văn bản hướng dẫn.

Luật chứng khoán hiện hành

Hiện nay, chứng khoán hoạt động dựa trên cơ sở của Luật chứng khoán 2006 sửa đổi năm 2010. Bộ Luật chứng khoán 2006 ra đời trước sự cần thiết để quản lý tốt nhất các hoạt động trên thị trường chứng khoán cũng như tạo môi trường chứng khoán hấp dẫn, thu hút các nhà đầu tư, doanh nghiệp tham gia. Tuy nhiên, Luật chứng khoán ban hành 2006 lại chỉ phù hợp khi thị trường chứng khoán nước ta ở giai đoạn mới bắt đầu. Do đó, trước sự phát triển không ngừng của chứng khoán, Quốc hội đã ban hành sửa đổi Luật chứng khoán vào năm 2010.  

Hinh-1-Luat-chung-khoan-hien-hanh

Luật chứng khoán hiện hành

Vì vậy, giờ đây, các hoạt động chào bán chứng khoán, kinh doanh, giao dịch, niêm yết, đầu tư chứng khoán cùng các dịch vụ về chứng khoán, thị trường chứng khoán,… đều dựa trên cơ sở Luật chứng khoán hiện hành ban hành năm 2006 và được sửa đổi, bổ sung vào 2010.

Các văn bản hướng dẫn thi hành Luật chứng khoán

Luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn luôn bổ trợ lẫn nhau. Luật chứng khoán là cơ sở để các cơ quan có thẩm quyền Nhà nước đưa ra các văn bản hướng dẫn thi hành. Ngược lại, các văn bản hướng dẫn lại giúp người dân hiểu và thực hiện Luật chứng khoán tốt và chuẩn hơn.

Hinh-2-cac-van-ban-huong-dan-luat-chung-khoan

Các văn bản hướng dẫn luật chứng khoán

Hiện nay, hệ thống văn bản hướng dẫn thi hành bộ luật này có nhiều dạng văn bản khác nhau:

Nghị định

Nghị định là văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ ban hành. Nhằm bổ sung tốt nhất cho Luật chứng khoán hiện hành, Chính phủ đã ban hành nghị định số 58/2012/NĐ-CP vào ngày 20/7/2012. Văn bản này quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán.

Quyết định

Nhắc tới cơ quan quản lý thị trường chứng khoán thì không thể nào thiếu đi một bộ phận quan trọng đó chính là Ủy ban chứng khoán. Cũng góp phần vào công tác ban hành văn bản để thị trường chứng khoán được hoàn thiện nhất, vào ngày 25 tháng 6 năm 2012, Ủy ban chứng khoán đã ban hành quyết định số 515/QĐ-UBCK. Quyết định này quy định thực hiện công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban chứng khoán và báo cáo Ủy ban chứng khoán Nhà nước cho các đối  tượng tham gia thị trường chứng khoán.

Thông tư

Giao dịch chứng khoán thì không thể nào thiếu đi sự quản lý của Bộ Tài chính.  Vì vậy, rất nhiều các thông tư do Bộ Tài chính ban hành áp dụng cho thị trường chứng khoán:

 • Thông tư số 194/2009/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 2/10/2009 đã hướng dẫn chào mua công khai cổ phiếu của công ty đại chúng, chứng chỉ quỹ của quỹ đầu tư chứng khoán đại chúng dạng đóng.
 • Ngày 26/2/2010, Bộ Tài chính đã ban hành thông tư số 27/2010/TT-BTC. Thông tư này quy định mức thu, chế độ thu nộp, quản lý và sử dụng phí hoạt động chứng khoán áp dụng tại các cơ sở giao dịch chứng khoán và trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.
 • Thông tư số 183/2011/TT-BTC ban hành ngày 16/12/2011 hướng dẫn về việc thành lập và quản lý quỹ mở.
 • Thông tư 52/2012/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 5/4/2012 hướng dẫn về việc công bố  thông tin trên thị trường chứng khoán.
 • Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 quy định về quản trị công ty áp dụng đối với các công ty đại chúng.
 • Ngày 10/8/2012, thông tư số 130/2012/TT-BTC hướng dẫn việc  mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ cùng một số trường hợp phát hành thêm cổ phiếu của công ty đại chúng.
 • Thông tư 213/2012/TT-BTC ngày 6/12/2012 mà Bộ Tài chính ban hành đã hướng dẫn hoạt động của nhà đầu tư nước ngoài  trên thị trường chứng khoán Việt Nam
 • Ngày 27/12/2012, thông tư số 227/2012/TT-BTC hướng dẫn thành lập, tổ chức hoạt động và quản lý công ty đầu tư chứng khoán.
 • Ngày 28/6/2013, Bộ Tài chính ban hành thông tư 87/2013/TT-BTC hướng dẫn giao dịch điện tử trên thị trường chứng khoán.
 • Tới ngày 16/12/2013, Bộ Tài chính lại ban hành thêm một thông tư nữa trong năm 2013, đó là thông tư 193/2013/TT-BTC. Thông tư này hướng dẫn công tác giám sát tuân thủ của  Ủy ban chứng khoán Nhà nước đối với hoạt động trong lĩnh vực chứng khoán của Sở giao dịch chứng khoán, trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam. Và cũng trong năm 2013, Văn phòng Quốc hội đã ban hành một văn bản hợp nhất Luật chứng khoán số 27/VBHN-VPQH ngày  18/12/2013.
 • Sang năm 2014, Bộ Tài chính ban hành thông tư số  9/2014/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bán đấu giá cổ phần và các loại chứng khoán theo  quy định của Luật chứng khoán.
 • Năm 2015, ngày 15/1, thông tư số 5/2015/TT-BTC ban hành để hướng dẫn hoạt động đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán.

Luật chứng khoán hiện hành và các văn bản pháp luật hướng dẫn đã làm nên hàng rào pháp lý cơ bản cho thị trường chứng khoán. Đây là những quy định về pháp luật mà những nhà đầu tư, doanh nghiệp tham gia chứng khoán cần phải nắm bắt và hiểu rõ. Hơn nữa, nếu bạn cần thêm sự hỗ trợ nào về tài chính thì hãy liên hệ ngay với TheBank, chuyên gia tài chính hàng đầu Việt Nam.

Please follow and like us: