Chào bán chứng khoán riêng lẻ là gì? Thực trạng chào bán chứng khoán riêng lẻ

Chào bán chứng khoán riêng lẻ là hoạt động nhằm tăng vốn cho doanh nghiệp phổ biến hiện nay. Vậy chào bán chứng khoán riêng lẻ là gì? Quy định hiện nay như thế nào? Tham khảo thông tin dưới đây để biết thêm chi tiết:

Chào bán chứng khoán riêng lẻ là gì

 • Chào bán chứng riêng lẻ là hoạt động chào bán chứng khản của chủ thể phát hàng cho các khách hàng đặc biệt. Thường là các nhà đầu tư có tổ chức.
 • Chứng khoán chào bán riêng lẻ có thể là cổ phiếu thường và trái phiếu. Trên thực tế, phương thức chào bán chứng khoán riêng lẻ chủ yếu được sử dụng để chào bán trái phiếu.

Đặc điểm của chào bán chứng khoán riêng lẻ

Ưu điểm

 • Các quy định, điều kiện chào bán chứng khoán riêng lẻ đơn giản, phù hợp với một số doanh nghiệp nhỏ, không đáp ứng yêu cầu chào bán chứng khoán đại chúng.
 • Tiết kiệm chi phí, giảm bớt các bước, ít chịu sự giám sát ngặt.
 • Phù hợp cho các doanh nghiệp lớn, đại chúng có nhu cầu huy động vốn nhỏ, thời gian ngắn.
 • Phục vụ các mục tiêu: Củng cố mối quan hệ giữa công tu phát hành và khách hàng chiến lược, cổng đông công ty.
 • Thủ tục đơn giản tuy nhiên vẫn cần đảm bảo cung cấp đầy đủ thông tin về tổ chức chào bán, loại chứng khoán.

Nhược điểm

 • Không mang lại hiệu quả cao cho việc quảng bá hình ảnh, quảng cáo cho doanh nghiệp do chỉ thực hiện với các khách hàng chiến lược.
 • Không mang lại hiệu quả huy động vốn cao cho công ty.

Thực trạng chào bán chứng khoán riêng lẻ hiện nay

Phát hành cổ phiếu riêng lẻ là giải pháp cho các nhà đầu tư chiến lược tham gia vài doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp tăng bốn hoạt động. Việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ tùy trường hợp sẽ mang đến các ý nghĩa khác nhau.

Một số doanh nghiệp tìm đến phát hàng cổ phiếu riêng lẻ khi không thể phát hành cổ phiếu hiện hữu vì cổ đông không sẵn sàng rót thêm vốn.

Một số trường hợp phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho các cổ đông lớn vì đã có sự thỏa thuận trước đó. Những nhân tố mới tham gia vào quá trình điều hành của cổ đông/nhóm cổ đông lớn sẽ tạo thêm tiếng nói giúp doanh nghiệp hoạt động minh bạch và hiệu quả hơn.

Đặc biệt trong bối cảnh thị trường hiện nay, các doanh nghiệp phát hành cổ phiếu riêng lẻ thành công là một điều đáng khích lệ. Khi thị trường chứng khoán suy giảm, giá nhiều chứng khoán giảm sâu  dưới mệnh giá, các cổ đông hiện hữu là các nhà đầu tư nhỏ lẻ phần lớn không mặn mà với các đoạt phát hành thêm của doanh nghiệp. Do đó, để giải quyết bài toán thiếu vốn, nhiều doanh nghiệp tìm kiếm các đối tác có chiến lược đầu tư dài hạn để thực hiện huy động vốn.

Thực trạng phát hành cổ phiếu riêng lẻ

Thực trạng phát hành cổ phiếu riêng lẻ

Giá cổ phiếu khi phát hành riêng lẻ

Cách tính giá cổ phiếu khi phát hành riêng lẻ

P’ =  ( P – C + P1xR1 + R2 ) : ( 1 + R1 + R2)

Trong đó:

 • P là giá thị trường của của phiếu trước ngày điều chỉnh
 • C là cổ tức bằng tiền mặt
 • P1 là giá cổ phiếu bán khi phát hành thêm, bán ưu đãi cho cổ đông hiện hữu
 • R1 là tỷ lệ phát hành thêm
 • R2 là tỷ lệ chia cổ tức bằng cổ phiếu

Các trường hợp thay đổi giá cổ phiếu

 • Công ty phát hành thêm quyền mua cổ phiếu
 • Công ty trả cổ tức bằng tiền mặt
 • Công ty chi trả cổ tức bằng cổ phiếu
 • Công ty chia cổ phiếu thưởng
 • Công ty chia thưởng bằng tiền mặt

Điều kiến chào bán chứng khoán riêng lẻ

Điều kiện chào bán cổ phiếu riêng lẻ

Tại Khoản 2 Điều 10a Luật chứng khoán 2006 sửa đổi, bổ sung năm 2010 có quy định:

“2. Điều kiện chào bán chứng khoán riêng lẻ của công ty đại chúng bao gồm:

a) Có quyết định của Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị thông qua phương án chào bán và sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán; xác định rõ đối tượng, số lượng nhà đầu tư;

b) Việc chuyển nhượng cổ phần, trái phiếu chuyển đổi chào bán riêng lẻ bị hạn chế tối thiểu một năm, kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán, trừ trường hợp chào bán riêng lẻ theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty, chuyển nhượng chứng khoán đã chào bán của cá nhân cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, chuyển nhượng chứng khoán giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, theo quyết định của Tòa án hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật;

c) Các đợt chào bán cổ phần hoặc trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ phải cách nhau ít nhất sáu tháng.”

Căn cứ vào quy định của điều luật trên thì điều kiện cơ bản áp dụng để chào bán cổ phiếu riêng lẻ của công ty cổ phần là chấp thuận của đại hội đồng cổ đông hoặc hội đồng quản trị đối với phương án chào bán và sử dụng vốn.

Điều kiện cháo bán trái phiếu riêng lẻ

 • So với điều kiện trái phiếu khác với chào bán trái phiếu ra công chúng, giao dịch chào bán trái phiếu riêng lẻ không cần đáp ứng điều kiện về quy mô vốn, tức là công ty phát hành không cần có vốn điều lệ đã góp ít nhất là 10 tỷ đồng tại thời điểm đăng ký chào bán.
 • Tình hình tài chính đó là công ty phát hành phải có lãi trong năm liền trước năm đăng ký chào bán.
 • Công ty phát hành phải đáp ứng yêu cầu về tỷ lệ an toàn vốn cũng như các hạn chế khác về đảm bảo an toàn trong hoạt động đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện quy định tại pháp luật chuyên ngành.
Điều kiện phát hành cổ phiếu riêng lẻ

Điều kiện phát hành cổ phiếu riêng lẻ

Thủ tục chào bán chứng khoán riêng lẻ

Bước 1: Gửi hồ sơ tới Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

 • Bản chính Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo Mẫu;
 • Bản chính Biên bản hoặc bản trích sao Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông; Bản chính Quyết định của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị thông qua phương án chào bán và sử dụng vốn, kèm theo phương án chào bán và sử dụng vốn, danh sách nhà đầu tư được chào bán (nếu có) và số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán cho từng nhà đầu tư;
 • Tài liệu cung cấp thông tin về đợt chào bán cho nhà đầu tư (nếu có);
 • Bản sao tài liệu của cơ quan có thẩm quyền hoặc tài liệu tương đương chứng minh tổ chức phát hành đáp ứng điều kiện nếu là doanh nghiệp thuộc ngành nghề kinh doanh có điều kiện;
 • Bản chính tài liệu Cam kết của tổ chức phát hành và nhà đầu tư được chào bán về việc đáp ứng quy định về công ty mẹ và công ty con.

Bước 2: UBCKNN xem xét hồ sơ

 • Hồ sơ đầy đủ và hợp lệ: trong vòng 15 ngày phải thông báo cho tổ chức phát hành và công bố trên trang thông tin điện tử xác nhận việc đã tiếp nhận đầy đủ hồ sơ đăng ký.
 • Hồ sơ không đầy đủ và không hợp lệ: trong vòng 5 ngày phải thông báo bằng văn bản về việc bổ sung, sửa đổi hồ sơ. Thời gian nhận hồ sơ đầy đủ và hợp lệ được tính từ thời điểm tổ chức phát hành hoàn thành việc bổ sung, sửa đổi hồ sơ.

Bước 3: Báo cáo kết quả cho Ủy bản chứng khoán

 • Trong vòng 10 ngày từ ngày kết thúc đợt chào bán, tổ chức phát hành gửi báo cáo kết quả đợt chào bán theo Mẫu, kèm theo xác nhận của ngân hàng thương mại nơi mở tài khoản phong tỏa về số tiền thu được từ đợt chào bán.

Bước 4: Thông báo thay đổi vốn điều lệ cho cơ quan đăng ký doanh nghiệp

 • Trong vòng 10 ngày, kể từ ngày hoàn thành việc tăng hoặc giảm vốn điều lệ, công ty phải thông báo bằng văn bản đến Cơ quan đăng ký kinh doanh.
Please follow and like us: