luat-chung-khoan-van-ban-hop-nhat-quy-dinh-nhu-the-nao-ve-phan-phoi-chung-khoan

Luật chứng khoán văn bản hợp nhất quy định như thế nào về việc phân phối chứng khoán?

Kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2007, luật chứng khoán văn bản hợp nhất đã chính thức có hiệu lực, qua đó việc phân phối chứng khoán cũng đã được Quốc hội bổ sung và sửa đổi một số điều mà các doanh nghiệp cần phải hết sức chú ý.

Phân phối chứng khoán được hiểu là việc phân phối các loại chứng khoán như cổ phiếu, trái phiếu cho các nhà đầu tư sau khi tổ chức phát hành (tổ chức thực hiện phát hành chứng khoán) được cấp giấy chứng nhận chào bán chứng khoán ra công chúng. Kể từ ngày 18 tháng 12 năm 2007, Quốc hội đã chính thức ban hành văn bản số 27/VBHN-VPQH về Luật chứng khoán (được gọi tắt là luật chứng khoán văn bản hợp nhất), qua đó, việc phân phối chứng khoán cũng đã được sửa đổi và bổ sung một số điều cho phù hợp với tình hình xã hội cũng như tình hình của các doanh nghiệp hiện nay.

Cụ thể tại điều 21, Chương II “Chào bán chứng khoán” quy định về phân phối chứng khoán như sau:

  1. Việc phân phối chứng khoán chỉ được thực hiện sau khi tổ chức phát hành bảo đảm người mua chứng khoán tiếp cận được với Bản cáo bạch trong hồ sơ đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng được công bố tại các địa điểm ghi trong Bản thông báo phát hành.
  2. Luật chứng khoán văn bản hợp nhất quy định rõ, tổ chức phát hành, tổ chức bảo lãnh phát hành hoặc tổ chức đại lý phải phân phối chứng khoán công bằng, công khai, minh bạch và phải bảo đảm thời hạn đăng ký mua chứng khoán cho nhà đầu tư tối thiểu là hai mươi ngày; thời hạn này phải được ghi rõ ràng trong Bản thông báo phát hành.

Xem thêm: LUẬT CHỨNG KHOÁN 2015 QUY ĐỊNH NHƯ THẾ NÀO VỀ THỦ TỤC CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ CỦA CÔNG TY ĐẠI CHÚNG?

hinh1-luat-chung-khoan-van-ban-hop-nhat-quy-dinh-nhu-the-nao-ve-phan-phoi-chung-khoan

Luật chứng khoán văn bản hợp nhất quy định như thế nào về việc phân phối chứng khoán?

Trong trường hợp số lượng chứng khoán đã đăng ký mua vượt quá số lượng chứng khoán được phép phát hành thì tổ chức phát hành hoặc tổ chức bảo lãnh phát hành phải phân phối hết số chứng khoán được phép phát hành cho nhà đầu tư tương ứng với tỷ lệ đăng ký mua của từng nhà đầu tư.

  1. Tiền mua chứng khoán phải được chuyển vào tài khoản phong tỏa mở tại ngân hàng cho đến khi hoàn tất đợt chào bán và báo cáo cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
  2. Tổ chức phát hành phải hoàn thành việc phân phối chứng khoán trong thời hạn chín mươi ngày, kể từ ngày Giấy chứng nhận chào bán chứng khoán ra công chúng có hiệu lực. Trường hợp tổ chức phát hành không thể hoàn thành việc phân phối chứng khoán ra công chúng trong thời hạn này, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xem xét gia hạn việc phân phối chứng khoán nhưng tối đa không quá ba mươi ngày.

Trường hợp đăng ký chào bán chứng khoán cho nhiều đợt thì khoảng cách giữa đợt chào bán sau với đợt chào bán trước không quá mười hai tháng.

hinh2-luat-chung-khoan-van-ban-hop-nhat-quy-dinh-nhu-the-nao-ve-phan-phoi-chung-khoan

Luật chứng khoán văn bản hợp nhất lần này có nhiều điểm sửa đổi và bổ sung vô cùng thỏa đáng và phù hợp cho các doanh nghiệp hiện nay.

  1. Luật chứng khoán văn bản hợp nhất cũng quy định tổ chức phát hành hoặc tổ chức bảo lãnh phát hành phải báo cáo kết quả đợt chào bán cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trong thời hạn mười ngày, kể từ ngày kết thúc đợt chào bán, kèm theo bản xác nhận của ngân hàng nơi mở tài khoản phong tỏa về số tiền thu được trong đợt chào bán.
  2. Tổ chức phát hành, tổ chức bảo lãnh phát hành hoặc tổ chức đại lý phải chuyển giao chứng khoán hoặc giấy chứng nhận quyền sở hữu chứng khoán cho người mua trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.

Trên đây là những thông tin bổ ích về luật chứng khoán văn bản hợp nhất của Quốc hội, chính thức có hiệu lực từ ngày 01/01/2007. Qua đó các doanh nghiệp, nếu như muốn phân phối chứng khoán thì nhất định phải tuân thủ theo những quy định kể trên. Để có thể biết thêm những thông tin khác về luật chứng khoán thì các bạn có thể liên hệ đến ngay với các chuyên gia tài chính kinh tế của Thebank, đến với Thebank chắc chắn các bạn sẽ có được những thông tin vô cùng hữu ích, phục vụ cho công việc đầu tư, kinh doanh của bản thân.

Please follow and like us: