Ngân hàng là gì?

Ngân hàng là gì? Chức năng, nhiệm vụ, phân loại ngân hàng

Ngân hàng là gì?

Ngân hàng được định nghĩa là một tổ chức, doanh nghiệp được quyền thực hiện các hoạt động bao gồm: Nhận tiền gửi, cho vay, thanh toán chi phiếu, thực hiện các dịch vụ có liên quan khác… cho người dân.

Ngân hàng hoạt động được coi như người trung gian giữa nhà cung cấp vốn và người sử dụng vốn. Ngân hàng thay thế cho việc phân chia tín dụng của nhà cung cấp vốn và thu tiền từ các nguồn như: Tài khoản séc, tài khoản tiết kiệm, số tiền gửi kỳ hạn, khoản tiền vay ngắn hạn từ các ngân hàng khác và vốn cổ phần.

Ngân hàng là gì?

Ngân hàng là gì?

Các loại hình ngân hàng

Ngân hàng thực hiện các hoạt động của tổ chức tín dụng, ngân hàng. Theo đó ngân hàng sẽ được chia theo các loại hình cụ thể như sau:

 • Ngân hàng bán lẻ làm việc trực tiếp với cá nhân và doanh nghiệp nhỏ, cung cấp dịch vụ cho kinh doanh thị trường.
 • Ngân hàng công ty làm việc với các doanh nghiệp lớn
 • Ngân hàng tư nhân, cung cấp dịch vụ quản lý của cải cho các cá nhân thường và cá nhân giá trị ròng cao
 • Ngân hàng đầu tư có liên quan đến các hoạt động trên thị trường tài chính.

Hầu hết các loại hình ngân hàng đều là các xí nghiệp tư nhân có mục đích nhằm tìm kiếm lợi nhuận. Nhưng cũng có một số ngân hàng thuộc sở hữu của chính phủ, hoặc thuộc các tổ chức phi lợi nhuận.

Chức năng của ngân hàng

Ngân hàng được thực hiện các hoạt động, chức năng của tất cả các tổ chức tín dụng, ngân hàng, do đó chức năng của ngân hàng khá rộng, cụ thể như sau:

 • Phát hành tiền với hình thức: Tiền giấy, các tài khoản vãng lai cho séc hoặc thanh toán theo yêu cầu của khách hàng. Những yêu cầu này có thể hoạt động như tiền bạc. Qua các hình thức thỏa thuận chi trả ngang giá trị, chuyển nhượng tiền giấy, hoặc rút séc và ngân hàng nhận rồi thanh toán/trả tiền mặt.
 • Hoạt động mạng lưới và giải quyết thanh toán như các đại lý thu và trả tiền cho khách hàng. Ngoài ra ngân hàng có thể thanh toán bù trừ qua liên ngân hàng, các hệ thống giải quyết thanh toán (thu thập, trình bày, được trình bày, chi trả công cụ thanh toán). Cho phép ngân hàng tiết kiệm, dự trữ, nắm giữ nhằm giải quyết các khoản thanh toán tiền đi và về. Cho phép bù trừ thanh toán các khu vực địa lý với nhau, để giảm chi phí giải quyết giữa chúng.
 • Có chức năng làm trung gian tín dụng giữa các ngân hàng vay và cho vay back-to-back trên tài khoản.
 • Chức năng cải thiện chất lượng tín dụng đối với những người vay chất lượng cao qua hình thức thương mại và cá nhân thông thường. Ngân hàng cải thiện một số vấn đề như tài sản, vốn của ngân hàng để hấp thụ thua lỗ nhưng không vỡ nợ.
 • Chức năng trách nhiệm tài sản không phù hợp/Chuyển đổi đáo hạn: Ngân hàng có thể cho vay ngắn và cho vay dài. Bằng cách tập hợp các phát hành như nhận tiền gửi, phát hành tiền giấy và chuộc lại như rút tiền và chuộc lại tiền giấy. Ngân hàng thực hiện dự trữ tiền mặt để duy trì và đầu tư vào chứng khoán có thể trao đổi trên thị trường và dễ dàng chuyển đổi thành tiền mặt nếu cần thiết.
 • Sáng tạo tiền trong hệ thống dự trữ phân đoạn sẽ tạo ra tổng số tiền ảo bất cứ khi nào có một khoản vay.
Chức năng, nhiệm vụ của ngân hàng

Chức năng, nhiệm vụ của ngân hàng

Nhiệm vụ của ngân hàng

Cũng giống như chức năng của ngân hàng thì ngân hàng cũng có nhiệm vụ cụ thể. Dưới đây là những  nhiệm vụ của ngân hàng bao gồm:

 • Huy động vốn qua các hình thức như:
  • Khai thác và nhận tiền gửi bằng VND, ngoại tệ có kỳ hạn, không kỳ hạn của các tổ chức, cá nhân và tổ chức tín dụng khác trong nước và nước ngoài.
  • Phát hành chứng chỉ tiền gửi, trái phiếu, kỳ phiếu và giấy tờ có giá nhằm huy động vốn của các tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước.
  • Nhận các nguồn vốn được tài trợ, vốn ủy thác của Chính phủ, chính quyền địa phương và các tổ chức kinh tế, cá nhân trong nước và ngoài nước.
  • Huy động vốn của các tổ chức tài chính, tín dụng hoạt động tại Việt Nam và nước ngoài.
  • Các hình thức huy động vốn khác theo quy định.
  • Việc huy động vốn có thể bằng vàng hay bằng các công cụ khác theo quy định.
 • Cho vay theo hình thức ngắn hạn, trung – dài hạn và các loại cho vay khác theo quy định.
 • Kinh doanh ngoại hối bằng cách huy động vốn, cho vay, mua, bán ngoại tệ, thanh toán quốc tế, bảo lãnh, tái bảo lãnh, chiết khấu, tái chiết khấu bộ chứng từ và các dịch vụ khác về ngoại hối theo chính sách quản lý ngoại hối của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước.
 • Cung ứng các dịch vụ thanh toán và ngân quỹ gồm: Cung cấp các phương tiện thanh toán, dịch vụ thanh toán trong nước,dịch vụ thu hộ, chi hộ, dịch vụ thu và phát tiền mặt, thanh toán theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.
 • Kinh doanh các dịch vụ ngân hàng khác như: Các dịch vụ ngân hàng thu, phát tiền mặt, mua bán vàng bạc, tiền tệ, máy rút tiền tự động, dịch vụ thẻ, két sắt, nhận bảo quản, cất giữ, chiết khấu thương phiếu và các loại giấy tờ có giá khác, thẻ thanh toán, nhận uỷ thác cho vay của các tổ chức tài chính, tín dụng, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, đại lý cho thuê tài chính, chứng khoán, bảo hiểm… và các dịch vụ ngân hàng khác được Nhà nước cho phép.
 • Cầm cố, chiết khấu thương phiếu và các giấy tờ có giá ngắn hạn khác theo quy định.
 • Thực hiện đồng tài trợ cấp tín dụng và tài trợ thương mại khác theo quy định.
 • Bảo lãnh vay, bảo lãnh thanh toán, bảo lãnh thực hiện hợp đồng, bảo lãnh dự thầu, bảo lãnh đảm bảo chất lượng sản thanh, bảo lãnh hoàn thanh toán, bảo lãnh đối ứng và các hình thức bảo lãnh ngân hàng khác cho các tổ chức, cá nhân trong nước theo quy định.
 • Kinh doanh vàng bạc theo quy định.
 • Tư vấn tài chính, tín dụng cho khách hàng.
 • Tư vấn khách hàng xây dựng dự án.
 • Cân đối, điều hoà vốn kinh doanh đối với các chi nhánh loại 3 phụ thuộc (nếu có).
 • Thực hiện hạch toán kinh doanh và phân phối thu nhập theo quy định .
 • Thực hiện kiểm tra, kiểm soát, kiểm toán nội bộ việc chấp hành thể lệ, chế độ nghiệp vụ trong phạm vi quản lý theo quy định .
 • Tổ chức phổ biến, hướng dẫn và triển khai các cơ chế, quy chế nghiệp vụ và văn bản pháp luật của Nhà nước, Ngân hàng Nhà nước  liên quan đến hoạt động của các chi nhánh.
 • Nghiên cứu, phân tích kinh tế hoạt động tiền tệ, tín dụng và đề ra kế hoạch kinh doanh phù hợp để phát triển kinh tế xã hội địa phương.
 • Thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền, quảng cáo, tiếp thị lưu trữ hình ảnh làm tư liệu để trực tiếp kinh doanh, quảng bá của chi nhánh
 • Quản lý nhà khách, nhà nghỉ và cơ sở đào tạo trên địa bàn.
 • Thực hiện công tác tổ chức, cán bộ, đào tạo, lao động, tiền lương, thi đua, khen thưởng theo phân cấp, uỷ quyền.
 • Chấp hành báo cáo, thống kê theo chế độ quy định và yêu cầu đột xuất của Tổng giám đốc.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc giao.

Trên đây là những thông tin giải thích ngân hàng là gì và những nhiệm vụ, chức năng của ngân hàng. Hy vọng bài viết sẽ đem lại thông tin hữu ích cho người đọc.

Please follow and like us: