Nghị định 155 luật chứng khoán có nội dung gì?

Nghị định 155 luật chứng khoán mới nhất hiện nay

Nghị định 155 luật chứng khoán có nội dung gì?

Nghị định 155 luật chứng khoán mới nhất là Số: 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020.

Theo điều 1 luật này quy định phạm vi hoạt động của nghị định 155 luật chứng khoán cụ thể như sau:

“1. Nghị định này quy định chi tiết thi hành khoản 2 Điều 7, khoản 2 Điều 11, khoản 2 Điều 14, điểm g khoản 3 Điều 15, khoản 6 Điều 15, khoản 6 Điều 31, khoản 3 Điều 35, khoản 7 Điều 41, khoản 1 Điều 42, khoản 4 Điều 47, khoản 4 Điều 48, khoản 2 Điều 51, khoản 6 Điều 56, khoản 3 Điều 62, khoản 4 Điều 69, khoản 1 Điều 74, khoản 1 Điều 75, điểm c khoản 5 Điều 75, khoản 1 Điều 79, khoản 3 Điều 87, khoản 3 Điều 93, khoản 2 Điều 96, khoản 5 Điều 97, khoản 3 Điều 100, khoản 7 Điều 135 Luật Chứng khoán.

Nghị định này không điều chỉnh các nội dung sau:

a) Chứng khoán phái sinh và các hoạt động trên thị trường chứng khoán phái sinh, trừ các nội dung về ngân hàng thanh toán, trích lập quỹ phòng ngừa rủi ro nghiệp vụ của Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam, hành nghề chứng khoán, việc tham gia của nhà đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam và các biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn thị trường chứng khoán;

b) Hoạt động chào bán cổ phiếu ra công chúng để chuyển doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên của doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần và hoạt động chuyển nhượng vốn nhà nước, vốn của doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ đầu tư tại doanh nghiệp khác;

c) Hoạt động chào bán trái phiếu riêng lẻ tại thị trường trong nước, chào bán trái phiếu tại nước ngoài”.

Nghị định 155 luật chứng khoán có nội dung gì?

Nghị định 155 luật chứng khoán có nội dung gì?

Nghị định 155 luật chứng khoán có bao nhiêu chương?

Nghị định 155 gồm có 10 chương cụ thể như sau:

Chương I. Quy định chung

Bao gồm 6 điều cụ thể sau:

 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Giải thích từ ngữ
 • Điều 4. Xác định tư cách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp
 • Điều 5. Tài liệu xác định nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp
 • Điều 6. Quy định chung về việc nộp, bổ sung hồ sơ, tài liệu báo cáo

Chương II. Chào bán, phát hành chứng khoán và chào mua công khai

Chương II bao gồm 7 mục cụ thể:

 • Mục 1. Quy định chung về chào bán, phát hành chứng khoán và chào mua công khai
 • Mục 2. Chào bán chứng khoán ra công chúng
 • Mục 3. Chào bán cổ phiếu riêng lẻ
 • Mục 4. Phát hành cổ phiếu để hoán đổi
 • Mục 5. Chào bán, phát hành khác
 • Mục 6. Chào bán chứng khoán ra nước ngoài của doanh nghiệp Việt Nam
 • Mục 7. Chào mua công khai cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đóng

Chương III. Tổ chức thị trường giao dịch chứng khoán

 • Mục 1. Thành viên của sở giao dịch chứng khoán
 • Mục 2. Niêm yết chứng khoán tại Việt Nam của tổ chức phát hành trong nước
 • Mục 3. Niêm yết chứng khoán tại Việt Nam của tổ chức phát hành nước ngoài
 • Mục 4. Niêm yết, giao dịch chứng khoán của tổ chức phát hành Việt Nam tại sở giao dịch chứng khoán nước ngoài
 • Mục 5. Đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch upcom
 • Mục 6. Tham gia của nhà đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Chương IV. Đăng ký chứng khoán, bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán, thành viên của tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam, tổ chức mở tài khoản trực tiếp, ngân hàng thanh toán

 • Mục 1. Đăng ký chứng khoán, bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán
 • Mục 2. Thành viên của tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam, tổ chức mở tài khoản trực tiếp
 • Mục 3. Ngân hàng thanh toán
Nghị định 155 luật chứng khoán có bao nhiêu chương?

Nghị định 155 luật chứng khoán có bao nhiêu chương?

Chương V. Đăng ký biện pháp bảo đảm đối với chứng khoán đã đăng ký tập trung tại tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam

 • 5.1 Điều 169. Đối tượng, phạm vi và nguyên tắc thực hiện đăng ký biện pháp bảo đảm
 • 5.2 Điều 170. Hồ sơ, thủ tục thực hiện đăng ký, thay đổi, sửa chữa biện pháp bảo đảm; xóa đăng ký biện pháp bảo đảm
 • 5.3 Điều 171. Cung cấp thông tin về đăng ký biện pháp bảo đảm
 • 5.4 Điều 172. Xử lý tài sản bảo đảm là chứng khoán đã đăng ký biện pháp bảo đảm
 • 5.5 Điều 173. Nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam về hoạt động đăng ký biện pháp bảo đảm

Chương VI. công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, chi nhánh, văn phòng đại diện, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam

 • Mục 1. Cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán, giấy chứng nhận đăng ký hoạt động
 • Mục 2. Hoạt động của công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, chi nhánh công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam
 • Mục 3. Tổ chức lại, tạm ngừng, thu hồi giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán, giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng đại diện
 • Mục 4. Hành nghề chứng khoán

Chương VII. quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán

 • Mục 1. Quỹ thành viên
 • Mục 2. Quỹ đóng
 • Mục 3. Quỹ mở
 • Mục 4. Quỹ đầu tư bất động sản
 • Mục 5. Quỹ hoán đổi danh mục
 • Mục 6. Công ty đầu tư chứng khoán

Chương VIII. quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng

 • Mục 1. Quy định chung
 • Mục 2. Cổ đông và đại hội đồng cổ đông
 • Mục 3. Thành viên hội đồng quản trị và hội đồng quản trị
 • Mục 4. Thành viên ủy ban kiểm toán và ủy ban kiểm toán
 • Mục 5. Thành viên ban kiểm soát và ban kiểm soát
 • Mục 6. Ngăn ngừa xung đột lợi ích
 • Mục 7. Báo cáo và công bố thông tin

Chương IX. các biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn thị trường chứng khoán

 • Mục 1. Áp dụng biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn thị trường chứng khoán trong quản lý giám sát thị trường chứng khoán
 • Mục 2. Áp dụng biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn thị trường chứng khoán trong phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán

Chương X. Điều khoản thi hành.

Nghị định 155 luật chứng khoán có hiệu lực khi nào?

Nghị định luật chứng khoán 155 có hiệu lực vào ngày 1/1/2021 và sẽ được bãi bỏ điều 13, 14 Nghị định 151/2018/NĐ-CP ngày 7/11/2018. Và bổ sung một số quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của bộ tài chính.

So sánh Nghị định 155 luật chứng khoán mới và cũ

Hầu hết nghị định 155 mới được kế thừa nghị định cũ, ngoài ra nghị định 155 mới có các nội dung sau:

 • Thứ nhất, tạo thêm điều kiện cho cổ đông: Nghị định thay đổi quy định khi chào bán cổ phiếu ra công chúng với chủ thể từ “Cổ đông lớn” sang “Cổ đông”.
 • Thứ hai, quy định về chào bán cổ phiếu với giá thấp hơn mệnh giá với hai hình thức là chào bán riêng lẻ và chào bán ra công chúng.

Trên đây là những thông tin về nghị định 155 luật chứng khoán, hy vọng bài viết sẽ đem lại thông tin hữu ích cho bạn đọc.

Please follow and like us: