Đôi điều pháp luật về tài chính doanh nghiệp có thể bạn chưa biết

Doanh nghiệp là một tổ chức có tên riêng, có tài sản, đăng ký thành lập theo quy định của pháp luật. Mối quan hệ tài chính sẽ phát sinh trong quá trình hoạt động  sẽ được pháp luật điều chỉnh. Hiểu rõ về pháp luật về tài chính doanh nghiệp sẽ giúp bạn kinh doanh vững chắc.

Hiểu được pháp luật tài chính mang đến hiệu quả kinh doanh cao

1.Khái niệm về tài chính doanh nghiệp

Tài chính doanh nghiệp là các quan hệ kinh tế trong phân phối các nguồn tài chính gắn liền với quá trình tạo lập và sử dụng quỹ tiền tệ trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nhằm đạt được những mục tiêu nhất định.

Chức năng của tài chính doanh nghiệp: Bao gồm 3 chức năng chính sau:

 • Xác định và tổ chức các nguồn vốn nhằm bảo đảm nhu cầu sử dụng vốn cho quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp
 • Chức năng phân phối thu nhập của doanh nghiệp
 • Chức năng giám đốc đối với hoạt động sản xuất kinh doanh

2.Khái niệm pháp luật về tài chính doanh nghiệp

Pháp luật về tài chính doanh nghiệp là tổng hợp các quy phạm pháp luật điều chỉnh các quan hệ tài chính phát sinh trong quá trình tạo lập, phân phối và sử dụng các loại vốn và quỹ tiền tệ của doanh nghiệp

Định nghĩa Pháp luật về tài chính doanh nghiệp?

Nội dung pháp luật tài chính doanh nghiệp:

 • Pháp luật điều chỉnh hoạt động huy động vốn của doanh nghiệp.
 • Pháp luật điều chỉnh hoạt động sử dụng vốn của doanh nghiệp.
 • Pháp luật về doanh thu, chi phí và thuế của doanh nghiệp.
 • Pháp luật điều chỉnh hoạt động phân phối lợi nhuận của doanh nghiệp.

3.Nguồn của pháp luật tài chính doanh nghiệp

Nguồn của pháp luật về tài chính doanh nghiệp là các văn bản pháp luật do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành điều chỉnh các quan hệ xã hội phát sinh trong quá trình tạo lập, phân phối và sử dụng các loại vốn và quỹ tiền tệ nhằm mục đích thực hiện các hoạt động kinh doanh của Doanh nghiệp.

Luật do Quốc hội ban hành

 • Luật Doanh nghiệp 2014; Luật Đầu tư 2005; Luật Thương mại 2005;
 • Luật Chứng khoán 2006 (sửa đổi 2010);
 • Luật Các tổ chức tín dụng 2010;
 • Các luật thuế.

Văn bản dưới luật

 • Do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ trưởng quản lí ngành ban hành;
 • Hướng dẫn thi hành các luật do Quốc Hội ban hành

4.Hiểu được pháp luật tài chính, doanh nghiệp sẽ biết:

– Dựa vào luật bạn có thể xác lập tốc độ tăng trưởng mong muốn mà doanh nghiệp có thể đạt được.

– Đồng thời, doanh nghiệp tính toán mức vốn cần thiết để trang trải các khoản tồn kho, nhà xưởng và nhu cầu nhân sự cần thiết để đạt được tốc độ tăng doanh thu.

– Dự tính chính xác nhu cầu vốn để có kế hoạch thu hút vốn bên ngoài trong trường hợp ngân quỹ từ lợi nhuận không chia không đủ đáp ứng. Có 2 nguồn vốn trang trải cho nhu cầu vốn để tăng trưởng là: lợi nhuận và vay nợ.

Để có thể thực hiện chiến lược kinh doanh trong nền kinh tế thị trường như hiện nay thì một trong những yêu cầu đối với doanh nghiệp hiện nay chính là nắm vững chính sách, pháp luật về tài chính doanh nghiệp.

Please follow and like us: