quy định pháp luật về thẻ tín dụng

Quy định pháp luật về thẻ tín dụng

Thẻ tín dụng là gì?

Tại khoản 3, điều 3 Thông tư 19/2016/TT-NHNN quy định về hoạt động thẻ ngân hàng số 19/2016/TT-NHNN cho biết:

“3. Thẻ tín dụng (credit card) là thẻ cho phép chủ thẻ thực hiện giao dịch thẻ trong phạm vi hạn mức tín dụng đã được cấp theo thỏa thuận với tổ chức phát hành thẻ”.

 
Thẻ tín dụng là gì?

Thẻ tín dụng là gì?

Đối tượng được sử dụng thẻ tín dụng

Cũng tại điều 16 tại bộ luật này quy định về đối tượng sử dụng thẻ tín dụng cụ thể được áp dụng với các đối tượng sau:

Đối với chủ thẻ chính là cá nhân

  • Cá nhân đủ 18 tuổi trở lên có năng lực, hành vi dân sự theo quy định của pháp luật
  • Cá nhân từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi không bị mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự
  • Nếu là người nước ngoài thì phải được phép cư trú tại Việt Nam với thời hạn từ 12 tháng trở lên.

Đối với chủ thẻ chính là tổ chức

  • Tổ chức là pháp nhân được thành lập và hoạt động hợp pháp theo quy định của pháp luật Việt Nam
  • Tổ chức được ủy quyền bằng văn bản cho cá nhân sử dụng thẻ của tổ chức đó hoặc cho phép cá nhân sử dụng thẻ phụ theo quy định tại Thông tư 19/2016/TT-NHNN.

Đối với chủ thẻ phụ

  • Đối tượng từ đủ 18 tuổi trở lên có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật
  • Đối tượng từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi không bị mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự được người đại diện theo pháp luật của người đó đồng ý bằng văn bản về việc sử dụng thẻ tín dụng.
  • Nếu là người nước ngoài thì phải được phép cư trú tại Việt Nam với thời hạn từ 12 tháng trở lên.
quy định pháp luật về thẻ tín dụng

Quy định pháp luật về thẻ tín dụng

Phạm vi sử dụng thẻ tín dụng

Tại khoản 3b điều 17 quy định về phạm vi sử dụng thẻ tín dụng như sau:

“b) Thẻ tín dụng được sử dụng để thanh toán tiền hàng hóa, dịch vụ; nạp, rút tiền mặt theo thỏa thuận giữa chủ thẻ với TCPHT”.

Theo đó, thẻ tín dụng phát hành bằng phương thức điện tử, không thể thực hiện rút ngoại tệ tiền mặt tại nước ngoài, thanh toán quốc tế trừ trường hợp quy định tại điều 10a, khoản 4 tại luật này.

Nguyên tắc sử dụng thẻ tín dụng

Tại khoản 1, 2 điều 17 quy định về nguyên tắc sử dụng thẻ tín dụng như sau:

Điều 17. Nguyên tắc sử dụng thẻ

  1. Chủ thẻ phải cung cấp đầy đủ, chính xác các thông tin cần thiết theo yêu cầu của TCPHT khi ký hợp đồng phát hành và sử dụng thẻ và chịu trách nhiệm về tính trung thực của các thông tin mà mình cung cấp.
  2. Khi sử dụng thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ được thấu chi, chủ thẻ phải sử dụng tiền đúng Mục đích và thanh toán đầy đủ, đúng hạn cho TCPHT các Khoản tiền vay và lãi phát sinh từ việc sử dụng thẻ theo hợp đồng đã ký với TCPHT”.

Trên đây là những quy định pháp luật về thẻ tín dụng. Hy vọng bài viết đem lại thông tin hữu ích cho bạn đọc.

Please follow and like us: