Hình thức tổ chức tín dụng phi ngân hàng

Tổ chức tín dụng phi ngân hàng là gì?

Tổ chức tín dụng phi ngân hàng là gì?

Tổ chức tín dụng phi ngân hàng được định nghĩa tại khoản 4 Điều 4 Luật các tổ chức tín dụng năm 2010, (Luật các tổ chức tín dụng sửa đổi, bổ sung năm 2017) như sau:

“4. Tổ chức tín dụng phi ngân hàng là loại hình tổ chức tín dụng được thực hiện một hoặc một số hoạt động ngân hàng theo quy định của Luật này, trừ các hoạt động nhận tiền gửi của cá nhân và cung ứng các dịch vụ thanh toán qua tài khoản của khách hàng. Tổ chức tín dụng phi ngân hàng bao gồm công ty tài chính, công ty cho thuê tài chính và các tổ chức tín dụng phi ngân hàng khác.

Công ty cho thuê tài chính là loại hình công ty tài chính có hoạt động chính là cho thuê tài chính theo quy định của Luật này”.

Ví dụ một số phi ngân hàng hiện nay như:

 • Công ty tài chính: Mirae Asset, FE Credit, công ty tài chính TNHH HD Saison…
 • Công ty cho thuê tài chính: Công ty TNHH MTV Công nghiệp Tàu thuỷ, Công ty TNHH MTV Kexim Việt Nam…
Tổ chức tín dụng phi ngân hàng là gì?

Tổ chức tín dụng phi ngân hàng là gì?

Đặc điểm của tổ chức tín dụng phi ngân hàng

Tổ chức tín dụng phi ngân hàng có một số đặc điểm như sau:

 • Là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của Luật doanh nghiệp và những quy định khác của pháp luật.
 • Tính rủi ro có nguy cơ mất vốn hoặc gây ra rủi ro cho toàn hệ thống tín dụng
 • Đối tượng kinh doanh: Tiền tệ và giấy tờ có giá
 • Quản lý tổ chức tín dụng là Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
 • Điều kiện thành lập, hoạt động chặt chẽ, yêu cầu vốn theo quy định và nguồn nhân lực có chuyên môn nghiệp vụ
 • Hoạt động kinh doanh đặc thù:
  • Huy động vốn: Nhận tiền gửi, vay vốn ngân hàng nhà nước
  • Sử dụng vốn: Cấp tín dụng cung ứng dịch vụ thanh toán.

Hình thức tổ chức tín dụng phi ngân hàng

Tổ chức tín dụng phi ngân hàng được thực hiện một hoặc một số hoạt động ngân hàng theo quy định của Luật Các tổ chức tín dụng 2010 bao gồm:

 • Công ty tài chính
 • Công ty cho thuê tài chính
 • Các tổ chức tín dụng phi ngân hàng khác.

Lưu ý: Tổ chức tín dụng phi ngân hàng không hoạt động các hình thức như nhận tiền gửi của cá nhân và cung ứng các dịch vụ thanh toán qua tài khoản của khách hàng.

Hình thức tổ chức tín dụng phi ngân hàng

Hình thức tổ chức tín dụng phi ngân hàng

Điều kiện thành lập tổ chức tín dụng phi ngân hàng

Tổ chức phi ngân hàng được thành lập theo các điều kiện như sau:

Điều kiện chung

 • Vốn điều lệ, vốn được cấp có mức tối thiểu bằng vốn pháp định.
 • Có vốn điều lệ phù hợp với quy định của pháp luật.
 • Người quản lý, điều hành, thành viên Ban kiểm soát đủ các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định của Luật các tổ chức tín dụng năm 2017.
 • Có phương án kinh doanh, đề án thành lập khả thi. Không ảnh hưởng đến an toàn, ổn định, tạo ra sự độc quyền hoặc hạn chế cạnh tranh hay cạnh tranh lành mạnh trong hệ thống tổ chức tín dụng.

Với cổ đông

 • Không dùng vốn huy động, vốn vay của tổ chức,cá nhân khác để góp vốn.
 • Không phải là cổ đông chiến lược, cổ đông sáng lập, chủ sở hữu, thành viên sáng lập được thành lập, hoạt động tại Việt Nam ở tổ chức tín dụng khác.
 • Nếu cổ đông sáng lập là cá nhân phải có đủ điều kiện sau:
  • Có quốc tịch Việt Nam
  • Không thuộc những đối tượng bị cấm thành lập doanh nghiệp.
 • Nếu cổ đông sáng lập là tổ chức thì phải có đủ điều kiện sau:
  • Được thành lập doanh nghiệp theo pháp luật Việt Nam
  • Báo cáo kinh doanh có lãi trong 3 năm liền kề, trước năm nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép và đến thời điểm nộp hồ sơ bổ sung để được xem xét cấp Giấy phép
  • Thực hiện các nghĩa vụ về thuế và BHXH đến thời điểm nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép.

Với ngân hàng thương mại Việt Nam

 • Tổng tài sản tối thiểu có 100.000 tỷ đồng và thực hiện các quy định quản trị khi rủi ro hay trích lập dự phòng.
 • Đảm bảo vốn tối thiểu sau góp vốn thành lập an toàn
 • Không vi phạm giới hạn, tỷ lệ an toàn hoạt động trong năm liền kề trước năm nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép và đến thời điểm nộp hồ sơ bổ sung để được xem xét cấp Giấy phép đăng ký kinh doanh.
 • Không vi phạm và bị xử phạt hành chính trong lĩnh vực tiền tệ
 • Ngân hàng hoạt động trong 02 năm liền kề và trước năm nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép và đến thời điểm nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép.
 • Tổ chức tín dụng nước ngoài cần có hoạt động lành mạnh và đáp ứng các điều kiện như: Có tổng tài sản, tình hình tài chính, tỷ lệ đảm bảo an toàn theo quy định, có văn bản cam kết hỗ trợ tài chính, công nghệ, quản trị, điều hành, hoạt động tổ chức tín dụng liên doanh, tổ chức tín dụng 100% vốn nước ngoài. Đảm bảo duy trì giá trị vốn điều lệ của tổ chức tín dụng không thấp hơn mức vốn pháp định.
 • Đã ký kết thỏa thuận giữa cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài với Ngân hàng Nhà nước về thanh tra, giám sát hoạt động, trao đổi thông tin giám sát an toàn. Có văn bản giám sát hợp nhất đối với các hoạt động của tổ chức tín dụng nước ngoài.

Với tổ chức là doanh nghiệp Việt Nam

 • Chủ sở hữu có vốn tối thiểu 500 tỷ đồng và tổng tài sản tối thiểu 1.000 tỷ đồng trong 3 năm tài chính liền kề trước năm nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép.
 • Doanh nghiệp có hoạt động trong ngành nghề kinh doanh cần có mức vốn pháp định, đảm bảo vốn chủ sở hữu theo báo cáo tài chính đã được kiểm toán của năm liền kề trước thời điểm nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép, trừ đi vốn pháp định tối thiểu bằng số vốn cam kết góp.
 • Nếu doanh nghiệp thành lập và có hoạt động trong lĩnh vực chứng khoán, bảo hiểm, phải tuân thủ quy định của pháp luật trong việc góp vốn.
Điều kiện thành lập tổ chức tín dụng phi ngân hàng

Điều kiện thành lập tổ chức tín dụng phi ngân hàng

Nguyên tắc trong hoạt động của tổ chức tín dụng phi ngân hàng

Nguyên tắc hoạt động tổ chức tín dụng phi ngân hàng được quy định trong các hình thức như sau:

 • Nguyên tắc về phạm vi, loại hình, hoạt động của ngân hàng, hoạt động kinh doanh khác được Ngân hàng nhà nước quy định và phạm vi về tổ chức tín dụng không được tiến hành hoạt động kinh doanh được quy định cụ thể trong giấy phép cấp cho tổ chức tín dụng.
 • Về lãi suất, phí của tổ chức tín dụng trong hoạt động kinh doanh bao gồm:
  • Mức lãi suất huy động vốn, cung ứng dịch vụ trong hoạt động kinh doanh được tổ chức tín dụng ấn định và công khai, áp dụng mức lãi niêm yết
  • Tổ chức tín dụng và khách hàng được thỏa thuận về lãi suất, phí cấp tín dụng theo quy định của pháp luật.
  • Nếu hoạt động ngân hàng xảy ra bất thường, thì ngân hàng có quyền quy định cơ chế xác định phí, lãi suất trong hoạt động kinh doanh của tổ chức tín dụng. Nhằm đảm bảo an toàn của hệ thống tổ chức tín dụng.
 • Về phát hành chứng chỉ tiền gửi, kỳ phiếu, tín phiếu, trái phiếu của tổ chức tín dụng: Tổ chức tín dụng được huy động vốn theo quy định để phát hành chứng chỉ tiền gửi, tín phiếu, kỳ phiếu. Thông qua Luật các tổ chức tín dụng, Luật chứng khoán, Chính phủ quy định việc phát hành trái phiếu và trừ trái phiếu.
 • Về quy định nội bộ thì tổ chức tín dụng phải xây dựng, ban hành và gửi các quy định nội bộ với hoạt động nghiệp vụ, đảm bảo cơ chế kiểm soát, kiểm toán nội bộ, quản lý rủi ro của từng nghiệp vụ kinh doanh, phương án xử lý các trường hợp khẩn cấp cho Ngân hàng nhà nước bao gồm:
 • Quy định cấp tín dụng, quản lý tiền vay để đảm bảo việc sử dụng vốn vay đúng mục đích
 • Quy định phân loại tài sản có, trích lập và sử dụng dự phòng rủi ro
 • Quy định về đánh giá chất lượng tài sản và tuân thủ tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu
 • Quy định về quản lý thanh khoản, các thủ tục và các giới hạn quản lý thanh khoản
 • Quy định về hệ thống kiểm soát nội bộ, cơ chế kiểm toán nội bộ phù hợp với tính chất và quy mô hoạt động của tổ chức tín dụng
 • Quy định về hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ
 • Quy định về quản trị rủi ro trong hoạt động của tổ chức tín dụng
 • Quy định về quy trình, thủ tục, nguyên tắc nhận biết khách hàng nhằm bảo đảm việc tổ chức tín dụng bị lạm dụng cho các mục đích rửa tiền, tài trợ khủng bố và tội phạm khác
 • Quy định về phương án xử lý các trường hợp khẩn cấp.

Trên đây là những thông tin về tổ chức tín dụng phi ngân hàng, qua đó bạn đọc sẽ nắm rõ được, hy vọng bài viết sẽ đem lại thông tin hữu ích cho bạn đọc.

Please follow and like us: